การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

       สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้ปฏิบัติตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และจัดการอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม จึงเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมประกอบด้วย 6 เรื่อง พร้อมตัวอย่างอาคารที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หรือผู้อ่านทั่วไปได้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้
         1. การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
         2. การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
         3. พลังงานสะอาด
         4. ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
             4.1 การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 
         5. การบริหารจัดการพลังงานความร้อน
         6. การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

1 Introduction, Energy Management, Electrical System.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/1%20Introduction%2C%20Energy%20Management%2C%20Electrical%20System.pdf

2 Pump,Fan Water Treatment Rev02 n.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/2%20Pump%2CFan%20Water%20Treatment%20Rev02%20n.pdf

3. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/3.%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.pdf

4. Heat Rev03.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/4.%20Heat%20Rev03.pdf

5 Facility Management.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/5%20Facility%20Management.pdf

6. ตัวอย่างอาคารที่ประสบความสำเร็จ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/6.%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88.pdf