การอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม

       สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้ปฏิบัติตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินโครงการงานขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และจัดการอบรมพัฒนาความต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม จึงเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมประกอบด้วย 6 เรื่อง พร้อมตัวอย่างอาคารที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน หรือผู้อ่านทั่วไปได้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้
         1. การบริหารจัดการค่าไฟฟ้า
         2. การจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
         3. พลังงานสะอาด
         4. ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
             4.1 การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 
         5. การบริหารจัดการพลังงานความร้อน
         6. การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม