คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เป็นคู่มือเพื่อประกอบการฝึกอบรมและประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานประกอบการที่เป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสถานประกอบการซึ่งได้ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550) มาแล้วอย่างครบถ้วน เพื่อต่อยอดสู่มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011ซึ่งได้ประกาศให้สามารถขอการรับรองระบบได้เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 
 
 
 
 
ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: