คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

คู่มือพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เป็นคู่มือเพื่อประกอบการฝึกอบรมและประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานประกอบการที่เป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับสถานประกอบการซึ่งได้ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550) มาแล้วอย่างครบถ้วน เพื่อต่อยอดสู่มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011ซึ่งได้ประกาศให้สามารถขอการรับรองระบบได้เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 
 
 
 
 
ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

inner 1-266 รวมเล่ม.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/inner%201-266%20%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1.pdf

00 บทนำ ISO 50001 update 10.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/00%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B3%20ISO%2050001%20update%2010.7.17.edited.docx

0 สารบัญ - คู่มือ ISO 50001 16.7.17.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/0%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%20-%20%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20ISO%2050001%2016.7.17.docx

01 บทที่ 1 ความสำคัญของระบบการจัดการพลังงาน 10.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/01%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2010.7.17.edited.docx

02 บทที่ 2 บทนิยามคำจำกัดความและความต้องการของมาตรฐาน 11.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/02%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%2011.7.17.edited.docx

03 บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติ การกำหนดข่าย MR and Enegy Policy 11.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/03%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20MR%20and%20Enegy%20Policy%2011.7.17.edited.docx

04 บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติ การวางแผนด้านพลังงาน 24.7.17.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/04%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2024.7.17.docx

05 บทที่ 5 แนวทางปฏิบัติ การนำไปฏิบัติและการดำเนินการ 13.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/05%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2013.7.17.edited.docx

06 บทที่ 6 แนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ 13.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/06%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%2013.7.17.edited.docx

07 บทที่ 7 แนวทางปฏิบัติ การทบทวนของฝ่ายบริหาร 13.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/07%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%207%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2013.7.17.edited.docx

08 บทที่ 8 การ Integrate ระบบร่วมกับ ISO 50001 13.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/08%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%208%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%20Integrate%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20ISO%2050001%2013.7.17.edited.docx

09 บทที่ 9 กรณีตัวอย่างการวางแผนด้านพลังงาน 13.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/09%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%209%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%2013.7.17.edited.docx

10 บทที่ 10 การตรวจสอบรับรอง update 13.7.17.edited.docx

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/10%20%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2010%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%20update%2013.7.17.edited.docx