โครงการสาธิตต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์ดุสิต

รายละเอียด: 

สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำรงขีวตของสัตว์ป่าและธรรมชาติ เพี่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เกิดความรัก ความเข้าใจชีวิตของสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมและให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ซึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ปัจจุบันสวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์ป่าจำนวนมาก หลายชนิดอยู่ในความรับผิดชอบดูแล ปัญหาที่เกิดตามมาจากการที่มสัตว์มาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก คือปัญหาในเรี่องของการจัดการของเสียและมูลสัตว์การเลือกแนวทางและวิธีการในการจัดการที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้เกิดปัญหาและภาระในด้านค่าใช้จ่ายและกลิ่นรบกวนเป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงวันและเขึ้อราได้ เนื่องจากสถานที่ตั้งสวนสัตว์ดุสิตอยู่ใกล้กับบริเวณเขตพระราชฐานและรัฐสภา จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ระบบบำบัดของเสียที่สามารถจัดการกับปัญหาที่กล่าวมาอย่างประสิทธิภาพและสามารถนำผลพลอยได้จากการบำบัดไปใช้ประโยชน์เพี่อลดต้นทุนในการกำจัดของเสีย

ระบบบำบัดของเสียแบบไม่ใช้อากาศหรือระบบผลิตก๊าซชีวภาพเป็นระบบจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้ตามโจทย์ที่ตั้งไว้ ก๊าซชีวภาพที่เป็นผลพลอยได้จากการบำบัดของเสีย สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานเพื่อใช้ทดแทนการใช้เซื้อเพลิงฟอสซิลภายในสวนสัตว์ นอกเหนือจากประโยชน์ด้านพลังงานแล้ว กากของเสียหรือมูลสัตว์และนํ้าเสียทึ่ผ่านระบบผลิตก๊าซชีวภาพยังมีความเหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนละปุ๋ยนํ้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพี่อใช้ในการเพาะปลูกและบำรุงต้นไม้ภายในสวนสัตว์ หรืออาจผลิตเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้หากเหลือจากการใช้ประโยซน์ ระบบบำบัดของเสียแบบที่กล่าวมาได้รับการพิสูจน์และสามารถยืนยันได้จากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โค ฯ ในทุกภูมิภาคที่เลือกใช้ระบบดังกล่าวเพื่อจัดการของเสียและผลิตพลังงานใช้ภายในฟาร์ม สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในฟาร์มหรือผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าภูมิภาคสามารถคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
144/54
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: