รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2560 Thailand Energy Efficiency Situation 2017

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2560  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ดัชนีการใช้พลังงาน รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปสถานการณ์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

          พพ. ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในด้านข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานฉบับนี้

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
promote: 
level: 
1