กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ)

ที่อยู่: 
เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : +66 2222 4102-9, +66 2223 0021-9 โทรสาร : +66 2226 3943
รายละเอียด: 

เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
รับผิดชอบในการดำเนินโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่สถานประกอบการชุมชนและครัวเรือนต่างๆ