คู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

       จากการส่งเสริมและการเติบโตด้านการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ "ปัญหาสิ่งแวดล้อม" ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ทำการศึกษาแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการและกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต และได้จัดทำ "คู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้า โดยคู่มือฉบับนี้จะเน้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการรื้อถอนแผลเซลล์แสงอาทิตย์โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์อื่น ๆ

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: