โครงการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย

รายละเอียด: 

       จากการส่งเสริมและการเติบโตด้านการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย มีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งคือ “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกากขยะ ที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้การส่งเสริมด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเกิดความยั่งยืน และสอดรับกับร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการกากขยะผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์: กากขยะเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำขึ้นด้านยุทศาสตร์การบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ระบุถึงมาตรการในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย และศูนย์ต้นแบบรีไซเคิลของเสียอิเล็กทรอนิกส์และกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่เหมาะสม 
       ดังนั้น พพ. จึงเห็นควรต่อยอดในประเด็นการศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกติดตั้งและกำลังจะหมดอายุการใช้งาน และหน่วยงานรับกำจัดกากอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเริมการจัดตั้งศูนย์รวบรวมกากขยะแผงเซลล์แสงอาทิตย์และศูนย์รีไซเคิลกากขยะเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมในอนาคตและการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
209/61
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1