รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2560 (Thailand PV Status Report 2016 -2017)

กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ พพ. ดำเนินงานติดตามและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (PV Status Report) พ.ศ. 2559 - 2560 ด้านการติดตั้ง การใช้งาน มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทดสอบมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2560  ได่้จัดทำฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่สนใจทั้งภาครัฐและสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและพัฒนาภาคการผลิตและบริการ และหน่ยงานต่าง ๆ ที่สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: