รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาประเมินศักยภาพชีวมวล

รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาประเมินศักยภาพชีวมวล

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Executive Summary Thai.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Executive%20Summary%20Thai.pdf

Executive Summary Eng.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Executive%20Summary%20Eng.pdf