การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลการใช้ชีวมวลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

รายละเอียด: 

 นับวันการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งในรูปของน้ำมันเชื้อเพลิง และถ่านหิน ทั้งๆที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรมากกว่าร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลพลอยได้ที่สำคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย กาก ใย ทะลายปาล์ม และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการใช้เชื้อเพลิง ชีวมวลในอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า สาเหตุที่เรายังไม่สามารถใช้ศักยภาพดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการขาดการค้นคว้าและวิจัยซึ่งนำไปสู่องค์ความรู้ในเรื่องชีวมวลแล้ว อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งในการวางแผน พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวล ก็คือ การขาดฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีถูกต้องและแม่นยำ สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน

 ดังนั้นการพัฒนาระบบติดตามผลข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลและศักยภาพด้านเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความทันสมัยตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปประเมิน วางแผน และ ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยต่อไป

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 

htg1