โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ (ไทย)

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

บทสรุปผู้บริหาร B20ไทย.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20B20%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.pdf