คู่มือ การออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในประเทศไทย

       โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและเป็นพลังงานหมุนเวียนมีใช้ไม่รู้จบ สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันของประชาชนในชนบทที่ขาดโอกาสในการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทที่ห่างไกลจากชุมชนเมือง

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาก่อสร้างและบริหารโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ พพ. เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดคู่มือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

        พพ. เห็นความสำคัญในการพัฒนางานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและระดับขีดความสามารถของบุคลากรของกรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำคู่มือการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ พพ. และผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
 
 

จัดทำโดยนายเธียรชัย สิทธินันทน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
กองพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน