คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว : ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH)

     ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ประเด็บการปฏิรูปที่ 9 ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  พพ. มีภารกิจด้านพลังงานทดแทน จึงได้จัดทำคู่มือการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร้วให้แก่ผู้ที่สนใจหรือประชาชนทั่วไป 

     ยูคาลิปตัสเป็นไม้ตางประเทศมีมากกว่า 700 ชนิด ประเทศไทยได้เริ่มนำยูคาลิปตัสชนิดต่าง ๆ มาทดลองปลูกประมาณปี พ.ศ. 2493 แต่ได้มีการทดลองกันจริง ๆ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2507  ปรากฎว่าไม้คามาลดูเลนซิส (Eucalyptus camaldulensis) สามารถเจริญเติบโตได้ในแทบทุกสภาพพื้นที่ และมีอัตราการเจริญเติบโตสูง จึงนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพของดินแทบทุกประเภท ตั้งแต่ในที่ริมน้ำ ที่ราบน้ำท่วมบางระยะในรอบปี แม้แต่ดินที่เป็นทรายและมีความแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน 

 

#5134

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

Euca manual.PDF

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/Euca%20manual.PDF