กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่  กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หมวด ๑ ประเภทและขนาดของอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
            กำหนดอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ หรือดัดแปลงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปใน 9 ประเภทอาคาร จะต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไป ตามกฎกระทรวงนี้

หมวด ๒ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มเติมเนื้อหาได้แก่
           การตรวจประเมิน ให้กระทำโดยผู้ได้รับใบประกอบวิชำชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับใบประกอบวิชำชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้รับกำรรับรองจากกรมพัฒนำพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตำมหลักสูตรที่กำหนดการรับรองผลการตรวจประเมิน ให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

บทเฉพาะกาล
           ในระยะเริ่มแรกจะบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตร ในปีแรก (13 มีนาคม 2564)
           5,000 ตารางเมตร ในปีที่ 2 (13 มีนาคม 2565) และ 2,000 ตารางเมตร ในปีที่ 3 (13 มีนาคม 2566)

ในระหว่างการเริ่มบังคับใช้ พพ. ได้จัดเตรียมร่างประกาศกระทรวงพลังงานอีก 2 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการก่อสร้าง และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยมีการปรับเกณฑ์ในบางระบบของการประเมินแบบอาคารให้มีความเข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ พพ. ได้จัดเตรียมร่างประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรับรองผู้สำเร็จการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : http://new.2e-building.com/
คู่มือการใช้งานโปรแกรม BEC ระบบ Web-based    http://webkc.dede.go.th/testmax/node/5297
พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลง : https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=54632&filename=index

 

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

กฎกระทรวงกำหนดประเภท ขนาดอาคาร มาตรฐาน_2563.PDF

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%20%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_2563.PDF