มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่อยู่: 
5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2196-2147-9 เบอร์โทรสาร : 0-2196-2147-9 ต่อ 203
รายละเอียด: 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลเลขทะเบียนลำดับที่ กท 997เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ให้คำปรึกษาและบริการเพื่อการพัฒนาด้านพลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความด้านวิชาการ แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไป ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสาธารณประโยชน์

www.dee.or.th