ร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

พพ. โดยนางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ได้จัดทำร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาในรูปแบบ ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ และการอธิบายรายละเอียด ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงเทคนิคการปรเมินความคุ้มค่า ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต ที่ง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม