ร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

พพ. โดยนางสาวจารุวรรณ  พิพัฒน์พุทธพันธ์  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ได้จัดทำร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาในรูปแบบ ฉบับเต็ม  ฉบับย่อ และการอธิบายรายละเอียด ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงเทคนิคการปรเมินความคุ้มค่า ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต ที่ง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

คู่มือโซลาร์เซลล์ แบบเต็ม.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1.pdf

คู่มือโซลาร์เซลล์ แบบย่อ.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf

บรรยายคู่มือประชาชน.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf