จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2564

          การพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อให้บรรลุผลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นั้น มีสิ่งที่ควรดำเนินงานใน 3 ส่วนหลัก คือ การผลิตพลังงานหมุนเวียน การขนส่งพลังงาน หมุนเวียน และการใช้และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการ ผลิตพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ขับเคลื่อนโดยแผน AEDP ส่วนการใช้และส่งเสริมการ ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดยแผน EEP ซึ่งจะเกี่ยวพันกับภาค อุตสาหกรรมซึ่งเป็นอีกภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกเป็นจำนวนมาก การกำหนดราคา คาร์บอนก็เป็นอีกแนวทางในการช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น ในวารสารฉบับนี้ ได้เสนอ 3 หัวข้อ ดังนี้
               1. การลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของประเทศไทยภายในปี 2050 : การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
               2. การปลดปล่อยคาร์บอนในโรงงานและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
               3.บทบาทของราคาคาร์บอนต่อภาคการผลิตไฟฟ้าของไทย
         อนาคต พลังงานไทยฝากไว้กับพีๆน้องๆเราทุกคน