จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 6 ประจำเดือนธันวาคม 2564

              กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายแผนพลังงานแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ให้มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50 % ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่งเป็นพลังงานไฟฟ้าสีเขียวผ่าน EV โดยปัจจัยที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายคือ ระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในนั้น ประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนคือ ญี่ปุ่น เกาหลี และเยอรมัน
             โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้มีเป้าหมายเรื่องไฮโดรเจนที่ชัดเจน เนื้อหาภายในจุลสารฉบับนี้กล่าวถึงเศรษฐกิจไฮโดรเจนของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของการริเริ่มเศรษฐกิจไฮโดรเจนของโลก กำลังผลิต 1 ใน 3 ของโรงไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิงทั้งหมดของโลกอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ คาดว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของเกาหลีใต้จะโตขึ้นเป็น 2 เท่า ในปี 2030 จากปี 2020
              ในวารสารฉบับนี้ มีหัวข้อดังนี้
               - ประเทศเกาหลีใต้
               - อุตสาหกรรมไฮโดรเจน
               - นโยบายไฮโดรเจน
               - แผนที่นำทางเศรษฐกิจไฮโดรเจน
               - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน
               - ภาคส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจไฮโดรเจน
               - ระบบผลิตไฟฟ้า
               - รถบัสเซลเชื้อเพลิง FCEB
               - โดรนเซลเชื้อเพลิง
               - เรือบรรทุกสินค้าเซลเชื้อเพลิง
               - สถานีเติมไฮโดรเจน
               - การกระจายไฮโดรเจน
               - อิเล็กโตรไลซิส
               - การเก็บรักษาและการขนส่งไฮโดรเจน

#5840