คู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

     กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำคู่มือเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) : อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) 
    
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) เป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยมีการกำหนดอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มเติม 3 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์, หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก และ หุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญ
     
สำหรับคู่มือเล่มนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตและดัชนีการใช้พลังงานอุตสาหกรรม New S-curve สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นใน 2 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ "หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์" และ "หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอัดฉีดพลาสติก"
    
 คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย  4  บท
     
บทที่ 1  ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
     
บทที่ 2  การใช้พลังงานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
     
บทที่ 3  ดัชนีการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
     
บทที่ 4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
ผู้อ่านสามารถอ่านคู่มือได้จากไฟล์ด้านล่าง
#5865