โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียนสังกัด กทม

รายละเอียด: 

สืบเนื่องมาจากการดำเนินการพัฒนาและติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในโรงเรียน สังกัดกทม จำนวน 40 แห่ง ในปี 2549 และในปี 2550 มีการทำความร่วมมือกันระหว่าง กทม กับ กระทรวงพลังงาน ในด้านการอนุรักษืพลังงานและพลังงานทดแทน โดย พพ. ได้มีการให้การสนับสนุนทางวิชาการ ให้ความรู้คำแนะนำ ในการดำเนินงานและดูแลรักษาระบบถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดยพพ. จะปรับปรุงรูปแบบและขนาดถังหมักให้เหมาะสมกับปริมาณขยะเศษอาหารในโรงเรียน คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการติตตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพ อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตพลังงานจากขยะ รวมทั้งติดตามการใช้งานถังหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียนที่ติดตั้งไปแล้ว ส่วน กทม.จะจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพในปีต่อไป

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
198/53
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1