โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์

รายละเอียด: 

ปัจจุบันการผลิตเอทานอลมีราคาสูงส่งผลให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้มีราคาเพิ่มขึ้นไปด้วย ดังนั้นหากสามารถลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้ ก็อาจจะ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลง ราคาเอทานอลประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
ค่าลงทุนเบื้องต้น (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) ค่าสารเคมี ค่าพลังงานในกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมบำรุง ค่าแรงงาน ค่าการตลาด เป็นต้น หากสามารถวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการด้วยวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตเอทานอลด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
151/55
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1

หมวดหมู่: