คู่มือการออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

โดย   นายพงษ์พันธ์ คำทรัพย์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
       
 กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


         ได้จัดทำคู่มือการออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบระบบผลิตน้ำร้อนในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบผลิตน้ำร้อน การออกแบบระบบส่งจ่ายน้ำร้อน การออกแบบระบบควบคุมและตรวจวัด และการทบทวนการออกแบบ

         เนื่องจาก ปัจจุบันภาระหน้าที่ของภาคอุตสาหกรรมจะต้อง ออกแบบ จัดตั้ง และบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นที่พอใจตามความต้องการของท้องตลาดและเป็นที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น คู่มือการออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้อ่านสามารถอ่านคู่มือฉบับเต็มได้ที่ไฟล์ด้านล่าง
ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

คู่มือการออกแบบระบบนำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์_ฉบับสมบูรณ์.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.pdf