Three reasons why agrivoltaics could be key renewables sector in India

 

Three reasons why agrivoltaics could be key renewables sector in India

ประเทศอินเดียได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนไว้ที่ 500 กิกะวัตต์ภายในปี ค.ศ. 2050 การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตร หรือ agrivoltaics เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้อินเดียสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว ซึ่งสถาบัน Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) ได้ให้เหตุผลไว้ 3 ประการ ดังนี้

(1) ขนาดและขอบเขตการเติบโตของระบบไฟฟ้า – มีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์ด้านพลังงานของอินเดียจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกสิบปีข้างหน้า ขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ทำให้อินเดียต้องขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในทุกประเภทและขยายเครือข่ายที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และแข็งแกร่งอย่างรวดเร็ว โดยการผลิตไฟฟ้าแบบ agrivoltaics สามารถติดตั้งง่ายและขยายขนาดได้รวดเร็ว ซึ่งทำให้ประเทศอาจเลือกใช้ agrivoltaics มากขึ้น

(2) สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศ - ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียเป็นพื้นที่ทางการเกษตร คิดเป็น 60% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (39%) ตามข้อมูลของธนาคารโลก พื้นที่ขนาดใหญ่ของอินเดียสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณมากกว่าและเสถียรกว่าเกือบทุกประเทศในยุโรป ยกเว้นสเปนและโปรตุเกส โดยเฉพาะบางพื้นที่ เช่น รัฐราชสถานที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าค่อนข้างสูง

(3) โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชนบท – หลายเมืองในอินเดียกำลังเผชิญกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาการอพยพแรงงานตามฤดูกาลจำนวนมาก ปัจจุบันฟาร์มในอินเดียมีขนาดลดลงเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวน โครงสร้างตลาดที่ซับซ้อนเข้าถึงยาก และราคาปัจจัยทางเศรษฐกิจในแถบชนบทไม่แน่นอน ซึ่งกว่า 70% ของครัวเรือนในชนบทเป็นเจ้าของที่ดินน้อยกว่า 1 เฮกตาร์ และส่วนมากทำเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น แรงงานภาคการเกษตรส่วนมากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ทำให้คนในชนบทหลายล้านคนต้องอพยพเข้ามาหางานในตัวเมือง ในขณะเดียวกัน ประเทศกำลังเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหาร โดยในปี ค.ศ. 2017 - 2019 อินเดียมีความไม่มั่นคงทางอาหารคิดเป็น 22% ของภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารโลกซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ดังนั้น การนำ agrivoltaics มาใช้จะทำให้ได้ประโยชน์ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและผลผลิตทางการเกษตรไปพร้อมกัน ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างงานในภาคการเกษตร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการอพยพของแรงงาน รวมถึงสามารถช่วยบรรเทาแรงกดดันจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียยังคงมีความจำเป็นต้องออกนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนโดยเฉพาะเกษตรกรนำ agrivoltaics มาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่น การให้รางวัลจูงใจหรือเงินสนับสนุน การอนุญาตให้ขายไฟฟ้าที่ผลิตจาก agrivoltaics เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เป็นต้น

 

ที่มา: Asian Power Issue No. 104 P. 12, 30 June 2022