จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2566

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย คุณกิตติพร โป้ซิ้ว ได้จัดทำ จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2566 ในหัวข้อ "นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน"

       ปัจจุบัน ภาคพลังงานทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ความท้าทายมุ่งเน้นไปที่การสร้างความน่าเชื่อถือได้ ราคาย่อมเยา และยั่งยืนของแหล่งพลังงาน จุลสารฉบับนี้ ได้แสดงภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงแวดวงพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและระดับประสิทธิภาพพลังงานใน 3 ภาคส่วน ได้แก่ พลังงาน อาคาร และการขนส่ง ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

        โดยจุลสารฉบับนี้ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้
    1. บทนำ
    2. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงาน
    3. ภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่อง ภาคการผลิตไฟฟ้า และ ภาคการขนส่งและภาคอาคาร
    4. ภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่อง ภาคการผลิตไฟฟ้า และการขนส่ง
    5. ภาคการผลิตไฟฟ้า
    6. ภาคการขนส่ง
    7. ภาคอาคาร


ผู้อ่านสามารถอ่าน "จุลสารพลังงานทดแทนฉบับที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2566" ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

จุลสารพลังงานทดแทน10.pdf

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9910.pdf