ข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565


     กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กลุ่มชีวมวล โดย ร.ท. ศักดิ์สิทธิ์ รัตนปรีชาชัย ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลประเภทต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ปี 2565 ทั้งสิ้น 79 แห่ง* ประกอบด้วย ภาคเหนือ 17 แห่ง ภาคกลาง 22 แห่ง ภาคใต้ 14 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 แห่ง

   เมื่อแบ่งตามประเภทชีวมวลที่รับซื้อ ประกอบด้วย

  1. ชีวมวลประเภทพืชเศรษฐกิจ 66 แห่ง  (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง มะพร้าว และปาร์ม)
  2. ชีวมวลประเภทไม้ 45 แห่ง (ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ไม้เบญจพรรณ และไม้ชนิดอื่นๆ)
  3. ชีวมวลอื่น ๆ 7 แห่ง (ไม้ไผ่ ใบไผ่ หญ้าเนเปียร์ รากไม้ และน้ำกากส่า)


ดูข้อมูลการรับซื้อเชื้อเพลิงได้ โดยคลิก https://kc.dede.go.th/knowledge-view.aspx?p=231

หมายเหตุ: *ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ได้จากโรงไฟฟ้าที่ตอบแบบสอบถามเท่านั้น (ปี 2565)

 

promote: