ระบบการประเมินการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.) พพ. โดยนายสรวุฒิ นิจสุนกิจ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้จัดทำเครื่องมือประเมินการติดตั้ง Solar Rooftop เชิงพื้นที่ สำหรับประชาชนที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ของ พพ. ในการถ่ายทอด เผยแพร่และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการคำนวนหรือออกแบบระบบ ฯ สามารถประเมินการติดตั้งระบบเบื้องต้นอย่างง่ายได้ ผู้ใช้งานจะทราบข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากระบบ ฯ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ระยะเวลาคืนทุน และข้อมูลอื่น ๆ ในรูปแบบรายงานที่เป็น Interactive Dashboard


 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://gis.dede.go.th/dedebi_main.html
promote: