อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล

คุณถาวร ปั้นตระกูล.png

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล โดยคุณถาวร ปั้นตระกูล

ดร. สุมัลลิกา โมรากุล.png

โดย ดร. สุมัลลิกา โมรากุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ.png

โดย ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ