โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2555

รายละเอียด: 

จากสถิติการใช้พลังงานในภาคธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานที่ใช้น้ำร้อน พบว่า ค่าพลังงานที่ใช้มากที่สุดคือ เครื่องปรับอากาศประมาณร้อยละ 60 รองลงมาคือระบบผลิตน้ำร้อนประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 10 คือระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อการผลิตน้ำร้อนเป็นต้นทุนที่อยู่ในเกณฑ์สูง ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่การลงทุนเบื้องต้นยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและการติดตั้งจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจทางด้านเทคนิคเป็นอย่างดี จึงจะทำให้การใช้งานระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเกิดความลังเลและไม่มั่นใจที่จะลงทุนในการติดตั้งระบบฯ โครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นใจ และกระตุ้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการหันมาใช้ ระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศลงได้ และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
207/55
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
หมวดหมู่: