โครงการศึกษาและจัดทำเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเม็ดในปาล์ม

รายละเอียด: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ให้การสนับสนุนโครงการไบโอดีเซลระดับชุมชน โดยใช้น้ำมันพืชใช้แล้ว/ไขมันสัตว์ เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตไบโอดีเซลชุมชน
ขณะที่การดำเนินโครงการดังกล่าวมีปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดเก็บและรวบรวมวัตถุดิบ โดยชุมชนไม่สามารถจัดเก็บน้ำมันพืช/ไขมันสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่น เช่น น้ำมัน
ปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มได้เนื่องจากระบบผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับน้ำมันปาล์มดิบได้โดยตรง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านวัตถุดิบสำหรับการ
ผลิตไบโอดีเซลให้กับชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ จึงมีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์ม โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชนที่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
162-51
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1