โครงการออกแบบระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร

รายละเอียด: 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มสูงมากที่จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งรวมไปถึงปัญหาด้านความมั่นคงของพลังงานในประเทศ ดังนั้นกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทำแผนพลังงานทดแทนด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ 15 ปี เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการพึ่งพาตนเองด้านการผลิต และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งนอกจากการสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศแล้ว ยังสามารถช่วยพยุงราคาผลิตผลทางการเกษตรได้ด้วย โดยการส่งเสริม ด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลนั้นก็เป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการส่งเสริมการปลูกปาล์มในประเทศให้มากขึ้น ในการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรส่วนหนึ่งพัฒนาพื้นที่ และปลูกปาล์มตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่มีการส่งเสริมพัฒนาการนำผลผลิตปาล์มไปใช้ประโยชน์ให้กระจายแพร่หลายควบคู่ไปด้วยแล้ว กลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มใหม่ จะได้รับผลกระทบจากผลผลิตที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจะเกิดผลเสียหายต่อเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้น พพ. จึงมีแนวคิดในการพัฒนา โครงการสาธิตการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร เพื่อรองรับกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ เช่น ภาคกลาง และ ภาคอีสาน ที่มีศักยภาพ ที่ห่างไกลจากแหล่งใช้ประโยชน์เดิม เนื่องจากผลปาล์มที่ได้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวมาแล้ว มีความจำเป็นต้องแปรรูปโดยเร็วไม่เช่นนั้นคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่ได้จะต่ำลง

ปีดำเนินโครงการ: 
เลขที่สัญญา: 
38/53
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

htg1