คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานขยะ

         ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ในขณะที่หน่วยงานรับผิดชอบในการกำจัดขยะส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์  บุคลากร และสถานที่ใช้ในการกำจัดขยะ  จึงทำให้การกำจัดขยะส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

        รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานจากขยะอย่างอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการจูงใจระดับที่เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาและเป็นธรรมต่อประชาชนทุกภาคภาคส่วนแนวทางและมาตรการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยด้านการส่งเสริมพลังงานจากขยะภาครัฐได้กำหนดนโยบายที่จะให้การบริหารจัดการแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมอัตราขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบและแก้ปัญหาให้มากขึ้น

      การผลิตพลังงานจากขยะจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางการดำเนินการของภาครัฐจะช่วยอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนการผลิตพลังงานจากขยะส่วนใหญ่เกิดจากภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและดำเนินโครงการ

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 
AttachmentSize
PDF icon พลังงาน ขยะ.pdf29.61 MB