แผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน: กรณีศึกษาพื้นที่กำจัดขยะ ใน อบต.ในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียด: 

การกำจัดขยะมูลฝอยในเขต อบต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็นการกำจัดขยะแบบเทกองกลางแจ้ง ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนใกล้เคียง
โครงการวิจัยแผนการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลในเมืองอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้ทำการศึกษาและประเมินทางเลือกระบบกำจัดขยะที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางกายภาพ ตำแหน่งของพื้นที่ ลักษณะทางธรณีวิทยา ศักยภาพในการรองรับขยะมูลฝอย ปริมาณและองค์ประกอบของขยะ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455

htg1

หมวดหมู่: