โครงการนำร่องการจัดการขยะระดับองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด: 

ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการบริโภคของมนุษย์ ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการขาดการจัดการอย่างมีระบบก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก ปัญหาจากขยะชุมชนนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นพร้อมๆ กับการขยายตัวของเมืองและประชากร ในอดีตขยะมีปริมาณไม่มากนัก และส่วนใหญ่เป็นวัสดุธรรมชาติจึงใช้วิธีการจัดการโดยวิธีกองทิ้งหรือฝังกลบ ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เพิ่มความสะดวกสบายในการบริโภค ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วขยะชุมชนยังมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียตามมา คือ ของเสียที่ผลิตออกมาไม่สามารถกำจัดได้ง่ายโดยวิธีการย่อยสลายทางธรรมชาติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรคต่างๆ เช่น แมลงวัน หนู ฯลฯ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน เช่น กลิ่นเหม็น การปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยรวมไปถึงการทำลายทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบ จากผลเสียดังกล่าวที่ผ่านมา จึงมีความพยายามดำเนินการเพื่อจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยแบบบูรณาการ ที่สามารถนำพลังงานที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกำจัดมูลฝอยมาใช้ประโยชน์มากขึ้น

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455

htg1

หมวดหมู่: