โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า

พพ. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อให้การขนส่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม และตระหนักถึงการใช้พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้ร่วมใช้ถนน

รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2561 Thailand Alternative Energy Situation 2018

พพ. จัดทำรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ปี 2561 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การใช้ และศักยภาพพลังงานทดแทน รวมทั้งแผนที่แสดงการใช้ การติดตั้งพลังงานทดแทนในประเทศไทย

รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทยปี 2561 Thailand Energy Efficiency Situation 2018

พพ. จัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย ปี 2561 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ดัชนีการใช้พลังงาน รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2561 Energy Balance of Thailand 2018

พพ. จัดทำดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยปี 2561 เพื่อเผยแพร่สถิติข้อมูลพลังงานที่สำคัญของประเทศไทย ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจ

รายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2560 (Thailand PV Status Report 2016 -2017)

ข้อมูลภาพรวมด้านการติดตั้ง การใช้งาน มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทดสอบมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

โรงไฟฟ้าหินกองอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานที่เตรียมเสนอกพช. พิจารณาปรับรูปแบบโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติรายใหม่ สามารถ...(3 ก.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานปฏิรูปราคาปาล์มน้ำมันด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาบริหารการซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO ที่มาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ได้มีการทดลองนำร่อง 3 แห่ง...(2 ก.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานรายงานครม. ถึงมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจ "พลังงานสร้างไทย" ตามที่รมว.พลังงานเสนอ ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้วางกรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน...(2 ก.ค. 2563)

กฟผ. ได้รับมอบให้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบ 2 แห่ง ที่อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 3 เมกะวัตต์ เป็นเชื้อพลิงชีวภาพ และอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 3 เมกะวัตต์ เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล...(1 ก.ค. 2563)

ครม. รับทราบมาตรการช่วยเศรษฐกิจ "พลังงานสร้างไทย" ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มุ่งดำเนินการ 3 ด้าน...(1 ก.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการโครงการโซลาร์ภาคประชาชนรูปแบบใหม่ ได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน มอบหมายให้นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการนำร่อง...(30 มิ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับทราบความก้าวหน้าโครงการจัดหาพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่อีอีซี โดยกฟภ. เสนอโครงการพลังงานที่ใช้ในเมืองใหม่...(29 มิ.ย. 2563)

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เน้นสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานทางเลือกให้ประชาชน โดยร่วมมือกับสื่อมวลชนให้ช่วยกระจายความรู้ในวงกว้าง ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจในพลังงานแสงอาทิตย์และขยะ...(29 มิ.ย. 2563)

การประชุมครม. วันที่ 30 มิ.ย. จะมีวาระการเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เมื่อผ่านครม.แล้ว กกพ. จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวทันทีในระยะเร่งด่วน...(29 มิ.ย. 2563)

นายสมคิด รองนายกฯ มอบนโยบายพลังงานสร้างชาติและหารือเพื่อเตรียมแผนด้านพลังงาน ในการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ต้องการให้เร่งรัด...(26 มิ.ย. 2563)

ปตท. ได้ขยายระยะเวลาการสนับสนุนส่วนลดค่าก๊าซแอลพีจีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ต่อไปอีก 3 เดือน และขยายเวลาการให้ส่วนลดราคาขายปลีกเอ็นจีวี...(25 มิ.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ จะร่วมประชุมพลังงานสร้างชาติกับคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 25 มิ.ย. เพื่อสรุปแผนงานในการใช้พลังงานเพื่อการลดค่าครองชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน...(25 มิ.ย. 2563)

ส.อ.ท. ได้เสนอแนวทางการสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเอทานอลเพื่อภาคอุตสาหกรรม ถือเป็น 1 ใน 5 มาตรการสำคัญในการฟื้นฟูประเทศไทยและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบบีซีจี โดยได้หารือเสนอให้กรมสรรพสามิต...(24 มิ.ย. 2563)

สวทช. ได้เสนอให้รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ช่วยยกระดับการผลิตอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IDA...(23 มิ.ย. 2563)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์ม ที่จ.สุราษฏร์ธานี โดยในปีนี้คาดว่า ผลผลิต...(23 มิ.ย. 2563)

บริษัทเชฟรอนในฐานะผู้ดำเนินการแหล่งเอราวัณปัจจุบันยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและปตท.สผ. เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบแท่นและสิ่งติดตั้ง...(22 มิ.ย. 2563)

นายอำเภอหนองแคและชาวบ้าน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี กว่า 300 คน ร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการกำจัดมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF และนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้าเทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยตัวแทนผู้นำส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย...(22 มิ.ย. 2563)

บีโอไอเห็นชอบให้ปรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG (bioeconomy-circular economy-green economy) ให้เป็นมาตรการถาวร โดยไทยออยล์ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนรายแรก ในกิจการผลิตไฟฟ้าจากกากน้ำมัน...(22 มิ.ย. 2563)

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 213 กรณีที่กระทรวงพลังงานกำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า โดยลดกำลังการผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ลงต่ำกว่า 51%...(19 มิ.ย. 2563)

ปตท.สผ. ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเป็น 80% และน้ำมัน 20% ในระยะยาว เพื่อตอบสนองต่อทิศทางของโลกที่ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นและน้ำมันจะมีบทบาทลดลง...(18 มิ.ย. 2563)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนแก่โครงการขนาดใหญ่จำนวน 5 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 41,834 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากกากน้ำมัน...(18 มิ.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานยังไม่มีนโยบายล้มแผนศึกษาโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit หรือ FSRU) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ขนาด 5 ล้านตัน/ปี ของกฟผ. แต่อย่างใด...(17 มิ.ย. 2563)

กบง. มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนขนาดถังบรรจุ 15 กก. ไว้ที่ 318 บาท ทั้งยังให้คงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ใชับัตรสวัสดิการฯสามารถใช้ลดราคาซื้อก๊าซแอลพีจี โดยขยายมาตรการออกไปอีก 3 เดือน...(17 มิ.ย. 2563)

รมว.พลังงานเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติหลักหรือ Global DCQ ในวันที่ 19 มิ.ย. ระหว่างกฟผ. ที่จะรับซื้อก๊าซธรรมชาติจากปตท. ตลอดระยะเวลา 10 ปี...(16 มิ.ย. 2563)

กบง. เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์คำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันลดลงเฉลี่ย 0.50 บาท/ลิตร และยังเห็นชอบขยายมาตรการลดราคาก๊าซหุงต้มออกไปอีก 3 เดือน...(16 มิ.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ ได้ประชุมผู้ผลิตบี100 ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 และผู้แทนส.อ.ท. เพื่อเริ่มนำร่องซื้อ-ขาย ปาล์ม ซีพีโอ และบี100 ผ่านระบบในแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค...(15 มิ.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานได้เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการโซลาร์ภาคประชาชนเพื่อเปิดให้บ้านที่อยู่อาศัยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขโครงการฯไม่จูงใจ โดยจะปรับราคารับซื้อเพิ่มขึ้น...(15 มิ.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยสศช. ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ซึ่งพพ. ได้เตรียมขั้นตอนไว้ทั้งหมดแล้วคาดว่า ...(15 มิ.ย. 2563)

สนพ. คาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสตกลงขยายระยะเวลาลดกำลังการผลิต...(12 มิ.ย. 2563)

สมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนขอให้กระทรวงคมนาคมประสานไปยังปตท. ให้ขยายระยะเวลาการลดราคาเชื้อเพลิงก๊าซเอ็นจีวี ที่ปตท. ให้ความช่วยเหลือรถโดยสารสาธารณะ...(11 มิ.ย. 2563)

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฏกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ... โดยให้กระทรวงพลังงานปรับปรุงกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติ...(10 มิ.ย. 2563)

ครม. อนุมัติจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (National Energy Technology Center : ENTEC) เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์รวมการบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา...(10 มิ.ย. 2563)

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สร้างนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมส่งมอบให้ชาวบ้านพอกใหญ่ หมู่ 7 และหมู่ 10 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร...(10 มิ.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงมติคคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)เห็นชอบลดราคาก๊าซแอลพีจี 3 บาท/กก. ถังขนาด 15 กก. เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งครบกำหนดวันที่ 24 มิ.ย. ว่า จะต่ออายุมาตรการออกไปหรือไม่ คงต้องรอดูภาพรวม...(10 มิ.ย. 2563)

ปตท. ได้เร่งดำเนินการจัดหาและนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในรูปแบบตลาดจรตามนโยบายของรมว.พลังงาน ที่มอบหมายให้ปตท. เร่งจัดซื้อแอลเอ็นจีตลาดจรในช่วงที่มีราคาถูก เพื่อนำมาเฉลี่ยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า...(9 มิ.ย. 2563)

กกพ. เปิดเผยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาได้มีการใช้งบประมาณดำเนินมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 รวม 2 มาตรการ 28,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของมาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าประชาชน 23 ล้านครัวเรือนที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว จะไม่ดำเนินการต่อ...(8 มิ.ย. 2563)

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติติดตามสถานการณ์การผลิตและการจำหน่ายปาล์มน้ำมัน คาดว่า สต๊อกน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้ลดลง จึงเร่งรัดให้กระทรวงพลังงาน...(8 มิ.ย. 2563)

รมว.พลังงานได้ลงพื้นที่จ.กระบี่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน พบกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันและร่วมเสวนาถึงทิศทางใหม่ของการทำสวนปาล์มน้ำมันด้วยการนำระบบบล็อกเชนมาใช้ดูแลการซื้อขาย...(8 มิ.ย. 2563)

การอนุมัติออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้กับเอกชน 3 ราย ส่งผลให้มีผู้ได้รับใบอนุญาต 5 ราย โดยกกพ. พร้อมส่งเสริมเปิดการแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเสรี...(5 มิ.ย. 2563)

สนพ. ยังคงจับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวน จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองของหลายประเทศ การขยายเวลาลดกำลังผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส รวมทั้งโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐหลายแห่งปรับเพิ่มกำลังผลิต...(4 มิ.ย. 2563)

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไออยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นอีก โดยเน้นในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (มอเตอร์ไซด์ EV)...(4 มิ.ย. 2563)

บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าเอสพีพีและผู้รับใบอนุญาตนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี แนะรัฐควรพิจารณาปรับโครงสร้างราคาก๊าซทั้งระบบ เพื่อให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง...(2 มิ.ย. 2563)

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า การที่รัฐผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2559-2563) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าแพงและเข้าข่ายเป็นการละเมิด...(2 มิ.ย. 2563)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าแนวทางเจรจาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ที่มีสัญญาซื้อขายกับกฟผ. ตามแนวทางของภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าให้เหมาะกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงในปี 2563 เบื้องต้นเสนอเลื่อนเวลาจ่ายไฟ...(1 มิ.ย. 2563)

รมว. พลังงานหารือร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์หรือบี100 โดยได้เตรียมความพร้อมนำเทคโนโลยีบล็อกเชนปรับใช้การซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบหรือซีพีโอ เพื่ออ้างอิงราคาผลปาล์มของเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรม จะทำโครงการนำร่องภายใน 2 สัปดาห์นี้...(29 พ.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพ.ร.ก. เกี่ยวกับการกู้เงินและการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3 ฉบับ เพื่อบรรเทาเหตุวิกฤตจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 รัฐบาลจะสามารถชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นเร่งด่วน โดยกระทรวงพลังงาน...(27 พ.ค. 2563)

กกพ. เห็นชอบให้บริษัทบี.กริม. แอลเอ็นจี จก. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมแล้วมีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 5 ราย...(28 พ.ค. 2563)

สนพ. เปิดเผยปริมาณเอทานอลภาคเชื้อเพลิงในเดือนเม.ย. อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากเดือนมี.ค. ประมาณ 1.17 ล้านลิตร โดยมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ทำให้การใช้รถยนต์เพื่อเดินทางลดลง...(28 พ.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สรุปยอดการยื่นข้อเสนอโครงการงบประมาณปี 2563 ทั้งหมด 5,155 โครงการ วาง 7 หลักเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อเข้มงวดในการกลั่นกรอง...(28 พ.ค. 2563)

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานกกพ. โดยจัดให้ความรู้ด้านพลังงานแก่สื่อมวลชนใน 6 ภูมิภาค...(27 พ.ค. 2563)

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 หลังได้รับว่าจ้างจากสนพ. และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน...(27 พ.ค. 2563)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า 7 คัน และสถานีชาร์จไฟนอร์มอล/ควิกชาร์จ 5 สถานี จากโครงการ Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Next-Generation Vehicle (FY2014) ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลญี่ปุ่น...(26 พ.ค. 2563)

กฟภ. ขอให้กกพ. ช่วยเจรจากับกฟน. และกฟผ. ให้เข้ามาช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวจากการเกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของกฟภ. เนื่องจากมาตรการเยียวยาลดภาระค่าไฟฟ้า...(26 พ.ค. 2563)

เลขาธิการ กกพ. อ้างเหตุที่ยังไม่มีการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ ในการประชุมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประชุมหลายวาระ ยืนยันจะพิจารณาอย่างเป็นธรรม...(26 พ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานในยุคโควิด-19 นอกจากจะมีบทบาทในการออกมาตรการด้านพลังงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนแล้ว ยังได้วางภารกิจเชื่อมโยงไปถึงด้านสาธารณสุข โดยมีโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน...(25 พ.ค. 2563)

กกพ. เห็นชอบให้บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ และบริษัทหินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ สามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อรองรับการใช้ผลิตไฟฟ้า...(25 พ.ค. 2563)

รมว.พลังงานหารือร่วมกับนายสมคิด รองนายกฯ ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ส.อ.ท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 3 การไฟฟ้า กกพ. โดยได้ให้กกพ. ไปพิจารณาผ่อนผันการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดออกไปจนถึงธ.ค. นี้...(24 เม.ย. 2563)

ภาคธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลกกำลังหาหนทางที่ยั่งยืนในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่กำลังจะพุ่งพรวดขึ้นอีก 4 เท่าตัว ในขณะที่จะยังคงใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเท่าเดิมหรือแม้กระทั่งน้อยลงไปอีก...(22 พ.ค. 2563)

กกพ. อนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณ 3 แสนตัน/ปี ให้กับบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี และบริษัทหินกอง เพาเวอร์โฮลดิ้ง ประกอบกิจการการจัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG ปริมาณ 1.4 ล้านตัน/ปี เพื่อผลิตไฟฟ้า...(22 พ.ค. 2563)

สนพ. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนปรับโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่ โดยอยู่ระหว่างรอกกพ. สรุปการประเมินผลนำเข้าก๊าซธรรมชาติของกฟผ. ให้กบง. รับทราบผลกระทบจากการดำเนินการ รวมถึงเปรียบเทียบต้นทุนค่าไฟฟ้า...(22 พ.ค. 2563)

กกพ. ได้รายงานต่อรมว.พลังงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากระยะแรก หรือ Quik Win ที่มีเป้าหมายเปิดรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ชี้แจงถึงขั้นตอนที่จะนำไปสู่การประกาศรับซื้อไฟฟ้า...(21 พ.ค. 2563)

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแจ้งว่า หลังจากกองทุนปิดรับข้อเสนอโครงการ มีผู้เสนอโครงการเข้ามามากถึง 5,000 โครงการ มูลค่ากว่า 65,000 ล้านบาท จากงบประมาณกองทุนที่ได้รับจัดสรร 5,600 ล้านบาท ดังนั้นจะเร่งจัดทำ...(20 พ.ค. 2563)

การประชุมกบน. มีมติขยายกรอบวงเงินติดลบในส่วนของบัญชีก๊าซแอลพีจีจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม 3,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปอุดหนุนการปรับลดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นฯ ส่งผลให้ราคาขายปลีก...(19 พ.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้สนใจยื่นเสนอโครงการกว่า 2 หมื่นล้านบาท ยืนยันการทำงานโปร่งใสไม่เปิดโอกาสในการใช้อำนาจเข้ามา...(19 พ.ค. 2563)

รมว.พลังงานยอมรับว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ ต้องเลื่อนมานานกว่า 2 เดือน เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ได้พยายามเร่งรัดผลักดันให้เกิดการลงทุน...(18 พ.ค. 2563)

การคาดการณ์สถานการณ์ผลผลิตปาล์มทั้งปี 2563 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 17.8 ล้านตัน แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปริมาณผลผลิตออกมา 3 เดือนแรกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้...(18 พ.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างการจ้างงาน ผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณ 3,600 ล้านบาท โดยกำหนดผู้เสนอโครงการเป็น 2 ส่วน คือ อปท. และจังหวัด...(15 พ.ค 2563)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกล่าวถึงหัวใจสำคัญในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุนและการอพยพเข้ามาทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้องเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด...(14 พ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำต่อเนื่อง โดยเตรียมแผนงานในการแก้ไขใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาจับคู่การซื้อขายผลปาล์มจากเกษตรกรกับน้ำมันปาล์มดิบ ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน...(14 พ.ค. 2563)

ปตท. และกฟผ. ลงนามบันทึกความร่วมมือศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) หรือ LNG Receiving Facilities สำหรับรับ เก็บ และแปรสภาพก๊าซแอลเอ็นจีในพื้นที่ภาคใต้...(13 พ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานยังติดตามราคาปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางกลไกดูแลราคาปาล์ม ล่าสุดได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานประสานผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 ช่วยเก็บสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ และให้กฟผ. ดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 37,550 ตัน ให้ครบ...(13 พ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์การใช้น้ำมันในเดือนพ.ค. อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน โดยที่ผ่านมามีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้วยการลดสำรองน้ำมันดิบผู้ค้าและโรงกลั่นเหลือ 4% เป็นเวลา 1 ปี...(12 พ.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานกำลังเร่งรัดให้เกิดการลงทุนได้จริงในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างอาชีพ เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน และเป็นการช่วยเหลือให้เกิดการใช้อุปกรณ์และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน...(12 พ.ค. 2563)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชน อยากให้ใช้พลังงานอย่างตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้นการให้องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องและครบถ้วนถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก...(8 พ.ค. 2563)

กฟภ. และกฟน.เปิดเผยภาพรวมการใช้ไฟฟ้าไตรมาส 2 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง หลังจากภาครัฐได้ต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน แม้ว่ากลุ่มประเภทบ้านอยู่อาศัยจะเติบโต 8% จากมาตรการ Work From Home...(8 พ.ค. 2563)

กฟน. และกฟภ. เปิดเผยรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าโดยหักเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าในเดือนมิ.ย. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามยอดเงินที่ได้ชำระ... (8 พ.ค. 2563)

บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ ยังไม่ล้มแผนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี โดยยังคงเชื่อมั่นนโยบายของภาครัฐที่จะเดินหน้าเปิดเสรีโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ...(7 พ.ค. 2563)

สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดคาดว่า ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่หลายประเทศทั่วโลก เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง...(7 พ.ค. 2563)

กลุ่มพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงผังเมืองที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชุมชน...(7 พ.ค. 2563)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. พร้อมทั้งกลุ่มผู้ร่วมทุนอีก 3 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ 2 หลุม ในโครงการเม็กซิโกแปลง 29...(5 พ.ค. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศปีนี้ หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยอดการใช้พลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซทั่วโลกหายไป เบื้องต้นคาดว่า ในส่วนของค่าภาคหลวงจะได้รับผลกระทบ...(5 พ.ค. 2563)

สวทช. และโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากฟผ. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์มุ่งเป้าด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า (กรอบวิจัยด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียน) เพื่อหาลักษณะการไหลและถ่ายเทความร้อนของหม้อไอน้ำ...(5 พ.ค. 2563)

กกพ. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม โดยได้ร่วมกับกฟผ. กฟน. และกฟภ. จะนำเงินจากเงินค่าบริหารค่าไฟฟ้าที่รวบรวมได้จากการกำกับฐานะการเงิน...(1 พ.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันไตรมาสแรกของปีนี้มีปริมาณการใช้รวมของน้ำมันและก๊าซแอลพีจีอยู่ที่ 150.56 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 เฉลี่ย 7.5% โดยมีการใช้แก๊สโซฮอล์อี20 เพิ่มมากขึ้น...(30 เม.ย. 2563)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำลังพิจารณาเงินส่วนลดและเงินที่ให้บ้านอยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าฟรี 22 ล้านราย จำนวนเงินรวม 23,668 ล้านบาท ของทั้งกฟน. และกฟภ. จะนำมาจากส่วนไหน โดยมีแนวคิดอาจจะนำเงินจากกองทุนพัฒนามาใช้...(29 เม.ย. 2563

พพ. ได้ส่งรายละเอียดการรับฟังความเห็นเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากฉบับสมบูรณ์ไปยังกกพ. เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการนำร่องระยะเร่งด่วน...(29 เม.ย. 2563)

กฟภ. ได้นำโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid มาใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ทำให้สามารถบริหารจัดการผลิต การส่งและการจำหน่ายพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนำร่องที่เมืองพัทยา...(28 เม.ย. 2563)

สมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวกล่าวถึงกรณีกรมการค้าภายในระบุให้ผู้ค้าก๊าซแอลพีจีปรับลดราคาขายปลีกก๊าซขนาดถัง 15 กก. เหลือ 318 บาทตามมติกบง. ยืนยันได้ติดป้ายแนะนำราคาอยู่แล้ว...(28 เม.ย. 2563)

กระทรวงพลังงานมีแผนส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในสังกัดนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในตลาดจรเพิ่มเติมอีก เนื่องจากขณะนี้ราคาก๊าซแอลเอ็นจีตลาดจรมีต้นทุนต่ำมากจะช่วยให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง...(28 เม.ย. 2563)

ปตท. มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการน้ำมัน โดยขอให้พิจารณาปรับลดชนิดน้ำมันที่จำหน่ายผ่านสถานีบริการเหลือ 4-5 ชนิด จากปัจจุบันมีถึง 9 ชนิด...(27 เม.ย. 2563)

ปตท. ต้องการให้รัฐปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวีให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เนื่องจากที่ผ่านมาการอุดหนุนราคาก๊าซเอ็นจีวีสำหรับรถสาธารณะทุกประเภท ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง ไม่ได้ส่งผ่านมายัง...(27 เม.ย. 2563)

กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ตามที่กบง. มีมติเห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซแอลพีจี ทำให้การขายปลีกราคาก๊าซแอลพีจีขนาดถัง 15 กก. ลดลงเหลือ 318 บาท เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ขอให้...(27 เม.ย. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีมติปรับลดเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานลงเหลือ 5,600 ล้านบาท จากเดิมวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยต้องการเงินไปเปิดรับโครงการเพื่อใช้ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ...(24 เม.ย. 2563)

สถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลดลงสะท้อนตามราคาตลาดโลก แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากรมว.พลังงานได้ใช้กองทุนน้ำมันฯเข้ามาบริหารจัดการ...(23 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาผลกระทบค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เสนอมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบการใช้ไฟฟ้า โดยครม.มีมติเห็นชอบ...(23 เม.ย. 2563)

ครม. รับทราบมาตรการเยียวยาการลดภาระค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. งบประมาณ 23,688 ล้านบาท ช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย จำนวน 22 ล้านราย...(22 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการลดค่าไฟฟ้าบรรเทาค่าครองชีีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านและทำงานที่บ้าน โดยที่ประชุมสรุปเน้นช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักที่อยู่อาศัย...(21 เม.ย. 2563)

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยรวมถึงการทำงานในที่พักอาศัย ทำให้ค่าไฟฟ้าของประชาชนเพิ่มขึ้น กฟน. แนะวิธีประหยัดไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า...(20 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ในวันที่ 20 เม.ย. ได้เชิญปลัดกระทรวงพลังงาน กกพ. กฟผ. สนพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนเพิ่มเติม โดยเฉพาะค่าไฟฟ้ามีแนวทางไหนที่จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้อีก...(20 เม.ย. 2563)

กฟผ.เปิดเผยผลสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วงต้นเดือนเม.ย. พบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติตามมาตรการและมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนให้สามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย...(16 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับข้อเสนอแนะของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าลงในอัตรา 5% ให้กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่...(16 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากคาดว่า จะสามารถดำเนินการเปิดให้ยื่นข้อเสนอได้ภายในเดือนเม.ย. แต่ไม่ทันกำหนดเดิม...(16 เม.ย. 2563)

สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ผ่านมาพบว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากกลุ่มโอเปกและพันธมิตรบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นการลดกำลังการผลิตไปจนถึงปี 2565 แต่ตลาดโลกยังคงไม่หลุดฟ้นปัญหาปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาด...(15 เม.ย. 2563)

สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยคาดว่า ราคาเอทานอลที่ใช้สำหรับผลิตแก๊สโซฮอล์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ผลิตเอทานอลมีผลผลิตต่ำจากภัยแล้งที่รุนแรง...(15 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานระบุว่า ขณะนี้ไทยมีความจำเป็นต้องนำเอทานอลไปใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 70% สำหรับใช้ฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผู้ผลิตเอทานอลสามารถนำกำลังผลิตส่วนเกินกว่า 1 ล้านลิตรออกมาใช้ได้หมด...(15 เม.ย. 2563)

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและชาติพันธมิตรที่รวมเรียกว่า โอเปกพลัส บรรลุข้อตกลงปรับลดการผลิตน้ำมันที่ 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน ผ่านการประชุมฉุกเฉินรอบที่ 2 ถือเป็นการปรับลดกำลังผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุด...(14 เม.ย. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำประกาศมาตรการปรับลดอัตราสำรองน้ำมันดิบตามกฎหมายเดิมกำหนด 6% หลังจากครม.มีมติเห็นชอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง...(13 เม.ย. 2563)

บริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า รถกระบะเอ็มจีเอ็กซเทนเดอร์ ทุกรุ่น ใช้น้ำมันดีเซลบี10 พร้อมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าหันมาใช้ดีเซลบี10 ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน...(10 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานได้เรียกประชุมร่วมกับปตท. และกฟผ. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและยังมีราคาแพง โดยได้ให้ปตท. และกฟผ. เข้าไปรับซื้อเอทานอลจาก 26 โรงงานเอทานอลที่กระทรวงพลังงานได้ประสานไปแล้ว รวมทั้งให้ประสานกระทรวงสาธารณสุข...(10 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เร่งรัดการเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ ยื่นเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เร็วขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจ และร่วมแก้ไขภัยแล้ง...(9 เม.ย. 2563)

กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. ได้ทำหนังสือถึงกกพ. เสนอให้จัดลำดับความสำคัญในการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่สามารถใช้ชีวมวลที่ถูกเผาทิ้งในพื้นที่เปิดเป็นลำดับแรก...(8 เม.ย. 2563)

กระทรวงพาณิชย์เข้าไปดูแลราคาปาล์มน้ำมันทันทีหลังพบมีการปรับลดลง ได้ประสานให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเข้าไปซื้อผลปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มดิบและได้หารือกับกระทรวงพลังงานขอให้เดินหน้าส่งเสริมการใช้บี10 ต่อไป...(7 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์การซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในระดับภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่การนำเข้าแอลเอ็นจี ลำที่ 2 โดยกฟผ. ตามกำหนดการเดิม...(7 เม.ย. 2563)

ปตท.สผ. กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในโครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการ G2/61 (แหล่งบงกช) ยังคงดำเนินการแผนเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญา...(3 เม.ย. 2563)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบให้กฟผ. กฟน. และกฟภ. ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท...(3 เม.ย. 2563)

ครม. มีมติเห็นชอบกรอบการส่งมอบสิ่งติดตั้งหรือแท่นผลิตปิโตรเลียมของแหล่งเอราวัณและบงกช คาดหมายว่า การส่งมอบงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเป็นตามแผนที่รัฐกำหนดปริมาณการผลิต...(2 เม.ย. 2563)

สมาพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยยื่นเรื่องขอให้ปตท. แก้ปัญหาความเดือดร้อนช่วยลดราคาก๊าซเอ็นจีวีซึ่งเป็นต้นทุนให้แก่รถบรรทุกต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้า...(2 เม.ย. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มีภาพรวมการใช้เฉลี่ยต่อวันลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.3%...(1 เม.ย. 2563)

รมว.พลังงานกล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นซุปเปอร์โพลพบประชาชนพึงพอใจมาตรการช่วยบรรเทาราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ในช่วงสถานการณ์รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินมาตรการ โดยเฉพาะการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า...(31 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานจัดทำแผนงานหรือมาตรการด้านพลังงานที่จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และให้นำมาเสนอภายใน 1 สัปดาห์...(31 มี.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวี โดยปตท.จะช่วยสนับสนุนส่วนต่างราคาเอ็นจีวีในส่วนของรถโดยสารสาธารณะต่อไป โดยต้องมีเงื่อนไขลดค่าโดยสาร...(30 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานกล่าวว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินจะไม่มีผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแต่อย่างใด โดยจะเดินหน้าตามแผนเดิม ขณะนี้พพ. อยู่ระหว่างหารือ...(30 มี.ค. 2563)

กรุงเทพมหานครร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) กฟน. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชม. เพื่อลดโลกร้อน" เชิญชวนร่วมแชร์การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม...(27 มี.ค. 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพปรับลดลง แต่ยอดขายเอทานอลสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15%...(27 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ซึงเป็นวันแรกของการยื่นขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ของกฟน. และกฟภ. พบว่า ประชาชนเข้าลงทะเบียนจำนวนมากกว่า...(27 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานกล่างถึงกรณีกระแสข่าวหากเจ้าของคืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว ต่อไปถ้ามิเตอร์ชำรุด เจ้าของบ้านต้องเสียเงินเปลี่ยนเองว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงได้รับบริการจาก 2 การไฟฟ้า เช่นเดิม...(26 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนในการช่วยลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยกฟผ. ได้แจ้งเตรียมพร้อมสนับสนุนสถานที่ 3 แห่ง เพื่อดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว...(26 มี.ค. 2563)

กบง. มีมติปรับลดราคาก๊าซเอ็นจีวีเฉพาะกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ 3 บาท/กก. เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. นี้...(26 มี.ค. 2563)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) วางแผนพัฒนาการผลิตกำลังไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยจะต้องใช้พลังงานสะอาด เพื่อลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม...(25 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาผลสรุปการศึกษาเบื้องต้นโครงการศึกษา SEA จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้...(25 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กบน. ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดอัตราเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะมีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง...(25 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเร่งไปตรวจสอบดูความพร้อมของระบบคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปและเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ทั้งในส่วนของกฟน. และกฟภ. และเริ่มทยอยคืนเงินได้ตั้่งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563...(24 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานต้องเลื่อนการเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิและสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (ครั้งที่ 23) บริเวณอ่าวไทยออกไปอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่จะเปิดในเดือนเม.ย. 2563 เพราะขณะนี้บริษัทต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมยื่นขอสำรวจได้...(24 มี.ค. 2563)

กบน. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยการกำหนดอัตราเก็บเงินกองทุนน้ำมันเป็นเวลา 2 เดือน ที่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 50 สต./ลิตร...(24 มี.ค. 2563)

การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้พิจารณาเรื่องการยื่นขอเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ เห็นว่าขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะออกใบอนุญาตฯ...(23 มี.ค. 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ครม. จึงมีมติให้กระทรวงพลังงานดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ...(23 มี.ค. 2563)

กพช. เห็นชอบร่างแผนด้านพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ 4 ฉบับ ทั้งแผนผลิตไฟฟ้า แผนพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนด้านก๊าซ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล...(20 มี.ค. 2563)

กพช. เห็นชอบแนวทางด้านนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน โดยปรับปรุงรายละเอียดสำคัญให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและความเหมาะสมในอนาคต...(20 มี.ค. 2563)

กกพ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก โดยจะเริ่มให้มีการตรวจสอบสิทธิ์และทยอยคืนเงินประกันฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ในช่องทางออนไลน์...(20 มี.ค. 2563)

กบง. เห็นชอบทบทวนกำหนดราคาก๊าซแอลพีจีราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นจากเดิมกก.ละ 17.17 บาท เหลือ 14.37 บาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกขนาดถัง 15 กก. ลดลง 45 บาท เหลือ 318 บาท/ถัง เป็นระยะเวลา 3 เดือน...(20 มี.ค. 2563)

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนโรดแมพการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเร่งให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยเร็ว มีเป้าหมายภายในปี 2573 มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด...(19 มี.ค. 2563)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับลดลงต่อเนื่องต่ำสุดในรอบ 4 ปี จะมีการติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีก...(19 มี.ค. 2563)

คณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม(ชุดใหญ่) เตรียมจะนำเสนอต่อที่ประชุมกบง. พิจารณาข้อเสนอของที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรม(กลุ่มย่อย)ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ที่ได้ข้อยุติเบื้องต้นให้ปรับลดค่าพรีเมี่ยมโรงกลั่น...(18 มี.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) อีก 5 ปีข้างหน้า ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ อยู่ระหว่างทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ผลิตและประกอบ...(18 มี.ค. 2563)

ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยมาตรการด้านไฟฟ้าและน้ำประปา โดยลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน...(18 มี.ค. 2563)

กรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" 60+ Earth Hour 2020 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. โดยขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้พลังงานภายในบ้านพร้อมกับหลายเมืองทั่วโลก ซึ่งปีนี้จะทำผ่านสื่อออนไลน์...(17 มี.ค. 2563)

กระทรวงยุติธรรมกำหนดมาตรการแก้ไขค่าไฟฟ้าที่สูงของกรมราชทัณฑ์ไว้ 3 แนวทาง โดยใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์ ล่าสุดได้ประสานไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พพ. ให้สนับสนุนด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์...(16 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานมอบให้กรมธุรกิจพลังงานเตรียมความพร้อมที่จะประกาศกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ ซึ่งคาดว่จะประกาศได้ภายในเดือนมิ.ย. ...(16 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานจัดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) เบื้องต้นได้พิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขายไฟฟ้าและเกณฑ์ด้านเทคนิค 40 คะแนน...(16 มี.ค. 2563)

กฟผ. ได้เสนอแผนการจัดหาก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. ระหว่างปี 2563-2565 เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและบริหารจัดการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าของกฟผ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...(13 มี.ค. 2563)

กกพ. มีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนพ.ค.-ส.ค. 63 จำนวน -11.60 สต./หน่วย ส่งผลให้ค้าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชน...(13 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อทำให้ทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน โดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานไปหารือกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง...(12 มี.ค. 2563)

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯในกลุ่มน้ำมันดีเซล ซึ่งจะไม่มีผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลหน้าสถานีบริการ...(12 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับครัวเรือน ประชาชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อยู่ระหว่างรอให้กกพ. หารือร่วมกับกฟน. และกฟภ. โดยวันที่ 12 มี.ค. กกพ. กฟน. และกฟภ. จะชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์...(12 มี.ค. 2563)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีอัตราตั้งแต่ 300 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท และ 6,000 บาท แล้วแต่ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า จะมีประชาชนได้รับเงินคืน 21.5 ล้านราย เริ่มทยอยคืนสิ้นเดือนมี.ค. นี้...(11 มี.ค. 2563)

นายกฯเป็นประธานรับฟังความคืบหน้าการดำเนินนโยบายของส่วนราชการ ย้ำว่า 40 หน่วยงานกระทรวงพลังงานต้องบูรณาการการทำงานในช่วงวิกฤตโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้รัดกุม และต้องมีมาตรการเร่งด่วนช่วยแก้ไข...(11 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 700 เมกะวัตต์ ในวันที่ 13 มี.ค. คาดว่า จะสามารถประกาศเปิดให้...(11 มี.ค. 2563)

นายกฯเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า โดยกระทรวงพลังงานได้เสนอความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานที่สำคัญ 4 ด้าน...(10 มี.ค. 2563)

กบง. ได้เห็นชอบ 4 มาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19 และภาวะภัยแล้งที่จะมีผลต่อการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระทรวงพลังงานเสนอ...(10 มี.ค. 2563)

สนพ. เร่งเดินหน้าให้ความรู้เรื่อง "สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต" ลงพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต เร่งพัฒนาความรู้ภาคประชาชน พร้อมเชิญกฟภ. ร่วมบรรยายให้ความรู้แผนดำเนินงานโครงการนำร่อง...(9 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานเตรียมหารือกับกฟนและกฟภ. เพื่อหาแนวทางในการที่จะคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าประจำบ้าน นำเงินคืนสู่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ...(9 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานมอบหมายให้ปลัดกระทรวงพลังงานเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 9 มี.ค. เพื่อหารือกำหนดรายละเอียดมาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และจะมีมาตรการออกมาอีก...(9 มี.ค. 2563)

ไทยออยล์ เปิดเผยการลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของโรงกลั่นน้ำมัน...(6 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คณะทำงานและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิจการผลิตปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ โดยประกาศนโยบายสำคัญที่จะสานต่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม...(5 มี.ค. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพลังงานที่เป็นธรรมจากการหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นถึงตัวเลขโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นจะลดลงประมาณ 50 สต./ลิตร...(5 มี.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับกฟผ. ลงพื้นที่จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน การประยุกต้ใช้ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์...(4 มี.ค. 2563)

กฟผ. เปิดเผยถึงยอดการใช้ไฟฟ้าของไทยในระบบของกฟผ. 2 เดือนแรกของปี มีจำนวนรวม 31,524 ล้านหน่วย ทั้งนี้กฟผ. อยู่ระหว่างการติดตามยอดการใช้ไฟฟ้าต่อไปว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโควิด-19 หรือไม่...(4 มี.ค. 2563)

รมว.พลังงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Thailandl Forward : ไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่" โดยระบุว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ต้องเร่งปรับตัว 4 ด้านสำคัญ...(4 มี.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์ภาคประชาชน) ในปี 2563 ต่อไป แต่จะปรับลดสัดส่วนปริมาณการรับซื้อลง โดยเปิดให้ภาคครัวเรือนที่สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใช้เองเป็นหลัก...(3 มี.ค. 2563)

กรมการค้าภายในเปิดเผยขณะนี้ระดับราคาผลปาล์มน้ำมันปรับลดลงมาเหลือกก.ละ 4-5 บาท จากที่เคยขึ้นไปสูงสุด 7 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบกก.ละ 30 บาท ซึ่งยังเป็นระดับราคาที่เกษตรกรได้กำไรจากต้นทุนการผลิต 3 บาท และเป็นระดับราคาที่สูงกว่า...(2 มี.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมัน ผู้ผลิตและผู้ค้าเอทานอล เพื่อเตรียมความพร้อมกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของไทย ที่กระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายจะประกาศใช้ในไตรมาส 3...(2 มี.ค. 2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการอบรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนด้วยการทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เลี้ยงให้กับชาวบ้านกางกี่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์บ่อก๊าซชีวภาพ...(28 ก.พ. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชืัอเพลิงเฉลี่ยต่อวัน เดือนม.ค. 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 1.8% กลุ่มดีเซลลดลง 2.5%...(28 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เห็นชอบปรับอัตราเงินเพื่อจัดเก็บเข้าไปสะสมในกองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล เพื่อส่งเสริมการใช้บี10 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานตามมติของกบง. ส่งผลให้ราคาขายปลีกบี10 ลดลง 50 สต./ลิตร

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นในการเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการลงทุนปิโตรเคมีขั้นสูง...(27 ก.พ. 2563)

กรมควบคุมมลพิษร่วมลงนามความร่วมมือ "Zero Burn ลดการเผาฟางข้าวแก้ปัญหา PM2.5 ลดภาวะโลกร้อน" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมบูรณาการจัดการฟางข้าว และลดการเผา...(27 ก.พ. 2563)

ปตท. ได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจีกับ 5 บริษัท เป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีขยายไปยังภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อส่งก๊าซฯอย่างต่อเนื่อง...(27 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมประชุมในเร็ว ๆ นี้เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนมี.ค. ...(26 ก.พ. 2563)

แนวโน้มการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นทุนพลังงานมีราคาถูกลง และด้วยพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากผู้บริโภคหันมาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น ย่อมจะส่งผลต่อทิศทางราคาพลังงานในอนาคต...(26 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นชอบร่างมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไปสำหรับขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า มอก.3026-25XX คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนมี.ค.นี้...(25 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานและลดชนิดน้ำมันเบนซินในสถานีบริการโดยยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้กลางปี 2563 ในขณะที่ผู้ผลิตเอทานอลยังคงรอติดตามการกำหนดนโยบายและกรอบระยะเวลา...(25 ก.พ. 2563)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563 จะยังคงนำมาสนับสนุนการดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยจะกำหนดให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไม่มีการต่ออายุ...(25 ก.พ. 2563)

เลขาธิการสำนักงานกกพ. เปิดเผยถึงแนวทางดูแลอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศในปี 2563 เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางที่หมาะสม ต้องพิจารณาถึงต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะคงอัตรา...(21 ก.พ. 2563)

กกพ. ศึกษาดูงานโครงการทดสอบภายใต้โครงการ Sandbox สำหรับการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ Peer to Peer ของบริษัท Kansai Electric Power ที่ญี่ปุ่น จึงดำเนินโครงการภายใต้ ERC Sandbox เพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าเสมือนจริง...(24 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน...(24 ก.พ. 2563)

กกพ. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกพช. ในเดือนมี.ค. พิจารณาแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าเสรี เพื่อขอรับความเห็นชอบการยกเว้นนโยบาย Enhancing Single Buyer...(21 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายบี10 ประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศ มียอดใช้อยู่ที่ 5 ล้านลิตร/วัน ตั้งเป้าหมายในเดือนมี.ค. จะต้องจำหน่าย 20 ล้านลิตร/วัน...(20 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนบูรณาการระยะยาวโดยสาระสำคัญได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ปรับเพิ่มสัดส่วน...(19 ก.พ. 2563)

กฟผ.ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี ดำเนินโครงการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย หันมาใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ...(18 ก.พ. 2563)

กฟภ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการทดลอง ERC Sandbox...(18 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนกรณีควิกวินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้กกพ. พิจารณาก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็น...(18 ก.พ. 2563)

พพ. ได้จัดสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน 2561-2580 หรือ อีอีพี 2018 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประกอบเป็นข้อมูล...(18 ก.พ. 2563)

เอกอัครราชทูตราขอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรมว.พลังงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยโดยรวม...(17 ก.พ. 2563)

วิสาหกิจชุมชนปันบุญ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เสนอของบโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า...(17 ก.พ. 2563)

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคประชาชน จะมีการเริ่มนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 200 โครงการ ประมาณ 10,000 ครัวเรือน...(17 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ก.พ. จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พิจารณารายละเอียดร่างหลักเกณฑ์ (TOR) โรงไฟฟ้าชุมชน โดยเฉพาะโครงการรูปแบบเร่งรัด เบื้องต้นกระทรวงพลังงานพร้อม...(17 ก.พ. 2563)

กฟผ. ร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาเตรียมมอบห้องเรียนสีเขียวให้แก่โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมส่งพนักงานกฟผ. เป็นจิตอาสาพลังงานร่วมรณรงค์ลดใช้พลังงาน...(14 ก.พ. 2563)

กรมการค้าภายในเปิดเผยสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งปาล์มทะลายและน้ำมันปาล์มดิบซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความต้องการใช้ในประเทศ โดยเฉพาะการกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน...(14 ก.พ. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงแผนการสร้างความมั่นคงให้กับการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มปตท.สผ. จะดำเนินการขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อมเพิ่มเติม...(14 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ไทยมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีมากขึ้น เพื่อสงวนแหล่งก๊าซธรรมชาติไว้ป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานปิโตรเคมี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเตรียมนำเสนอ...(13 ก.พ. 2563)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จะประชุมนัดแรกในวันที่ 17 ก.พ. นี้ เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกโครงการ...(13 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้านโยบายที่มอบให้กฟผ. ไปพิจารณาดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย มีแนวคิดจะปรับโครงสร้างการใช้ไฟฟ้าฟรี เพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะให้เฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นที่ได้รับอัตราค่าไฟฟ้า...(13 ก.พ. 2563

บริษัทไทยออยล์ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะธุรกิจขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคาต้นทุนน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูป ขณะที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติจีนเตรียมปรับลดกำลังการผลิต...(12 ก.พ. 2563)

บริษัททีพีไอโพลีน เพาเวอร์ เปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ 3-5 ปี มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้...(12 ก.พ. 2563)

รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า นายกฯลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) รวม 19 คน โดยมีนายกฯ หรือรองนายกฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีกรรมการทุกภาคส่วน...(11 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานหารือรายละเอียดความร่วมมือกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (เมติ)ของญี่ปุ่นในการนำเข้า-ส่งออก การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางซื้อขาย...(11 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานชี้แจงกรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไม่มีอำนาจชี้นำหรือพิจารณาอนุมัติโครงการแต่อย่างใด...(11 ก.พ. 2563)

ปตท. อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศทั้งฝั่งอ่าวไทยและเมียนมาร์เพื่อขอรับปริมาณการส่งก๊าซฯให้ปตท. ลง เพื่อหันไปนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจรทีมีราคาถูกแทน ตามนโยบายของรมว.พลังงาน...(7 ก.พ. 2563)

ปตท. มีมาตรการช่วยบรรเทาปัญหามลภาวะฝุ่น PM2.5 ด้วยการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยประกาศความพร้อมในการขยายสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายดีเซลบี10 ให้ครบทุกสถานีภายในเดือนมี.ค. รวมถึงส่งเสริมการใช้บี20...(7 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว โดยจะนำเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ที่ต่ำลงเข้ามาพิจารณา อาจเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น...(6 ก.พ. 2563)

กฟผ. ร่วมลงนามกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเนโดะ ของญี่ปุ่นและบริษัทมารูเบนิ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ...(6 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการพิจารณาโครงการฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอนให้ประชาชนทั่วได้รับทราบข้อมูลผ่านเว็บไซต์...(6 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงานเดินทางลงพื้นที่จ.ขอนแก่น มอบนโยบายชุมชนขับเคลื่อนพลังงาน โดยพลังงานจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน และ...(6 ก.พ. 2563)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเปิดเผยในการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ว่า สาระสำคัญที่จะนำเสนอต่อภาครัฐให้ดำเนินการระยะเร่งด่วนในปี 2563...(5 ก.พ. 2563)

ครม. มีมติเห็นชอบประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้การนำเข้าน้ำมันปาล์มสามารถทำได้เฉพาะ 3 ด่านเท่านั้น และกำหนดให้การขอนำเข้าผ่านแดนจากประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศที่ 3 ต้องนำเข้าเฉพาะท่าเรือคลองเตย...(5 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันจัดโปรโมชั่นสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เพื่อช่วยลดปัญหาควันดำที่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5...(4 ก.พ. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้เชิญผู้ค้าน้ำมันในประเทศมาหารือถึงความพร้อมและติดตามสถานการณ์ดีเซลบี10 ขอความร่วมมือผู้ค้าแต่ละรายเร่งออกมาตรการประชาสัมพันธ์...(4 ก.พ. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ขณะนี้ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติถึงนายกฯ แล้ว คาดว่า กลางเดือนก.พ. นี้น่าจะสามารถจัดตั้งอย่างเป็นทางการได้...(4 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดเผยนโยบายไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียนในแผน Energy Trading และให้พิจารณาจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุดได้ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าจะมีความต้องการซื้อไฟฟ้า 1,700-1,800 เมกะวัตต์...(4 ก.พ. 2563).

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดโครงการประกวดไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด ปีนี้มีผู้ประกอบการด้านการพัฒนาพลังงานพร้อมส่งผลงานจำนวนมาก...(4 ก.พ. 2563)

กฟผ. เปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 กำลังผลิต 830 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ก่อสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือปัจจุบัน ได้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1...(3 ก.พ. 2563)

กระทรวงพลังงานมีแผนจะเดินสายไปเจรจาซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาและกัมพูชา เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้าอาเซียน...(3 ก.พ. 2563)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธนาคารต้นไม้ในพื้นที่จ.นครราชสีมา 4 แห่งและจ.ชัยภูมิ 3 แห่ง ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ...(31 ม.ค. 2563)

กฟผ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนนำเข้าเพื่อเสนอกระทรวงพลังงานตามนโยบายของรมว.พลังงานที่มอบหมายให้กฟผ. และปตท. ศึกษาแนวทางการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีในช่วงจังหวะที่ราคาตลาดโลกลดต่ำ...(31 ม.ค. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า คณะกรรมการปิโตรเลียมเห็นชอบให้อนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมนงนุช จำนวน 363.05 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/18 (บริเวณนอกชายฝั่งนราธิวาส) เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง...(31 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ทำหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอแก้ไขพ.ร.บ. กองทุนน้ำมัน พ.ศ. 2562 ใหม่ ให้สามารถใช้กลไกกองทุนน้ำมันเข้าไปอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซลและเอทานอล) ได้...(30 ม.ค. 2563)

พล.อ.ประวิตร รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา "B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมันสู่ความยั่งยืน" ที่อบจ.กระบี่ โดยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคาปาล์ม...(30 ม.ค. 2563)

กฟภ. จัดทำโครงการเพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย สนับสนุนนโยบายกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ที่วัดไพรพัฒนา...(29 ม.ค. 2563)

กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันระบุว่า ขณะนี้เริ่มมีปัญหาวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ใช้ผลิตไบโอดีเซลขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้นตามราคาผลปาล์ม ต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย...(29 ม.ค. 2563)

กฟผ. ได้รับนโยบายจากกระทรวงพลังงานชัดเจนในเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน มอบให้กฟผ. ดูพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอ ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่...(29 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานมีแผนจะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม เพราะสามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการซื้อขายปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และการขายให้กับโรงสกัด (ลานเท) ซึ่งกำลังหารือกับสภาอุตสาหกรรม...(28 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยราคาก๊าซแอลเอ็นจีตลาดโลกขณะนี้ต่ำมาก จึงสั่งการให้ปตท. ไปทำการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะชะลอการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาในประเทศสูงกว่า แล้วใช้แอลเอ็นจีทดแทน เพื่อทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำ...(28 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนภายในเดือนม.ค. นี้จะได้ข้อสรุปและความช้ดเจน ทั้งข้อกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนก.พ. โดยกฟผ. จะเป็นหน่วยงานนำร่อง...(28 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงาน ได้มอบหมายให้กฟผ. และปตท. ร่วมกันศึกษาหาแนวทางและรูปแบบการลงทุนที่เป็นไปได้ในการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้ารถยนต์อีวี...(27 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแนวทางเปิดเสรีนำเข้าแอลพีจีให้สอดรับกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่บ.สยามแก๊สฯ ลดการนำเข้าลงและหันไปรับก๊าซแอลพีจีจากปตท. แทน...(27 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานจะกำหนดให้แก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ โดยจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดความสับสนของประชาชนจากชนิดน้ำมัน ส่งผลให้มีการเพิ่มกำลังผลิตเอทานอล...(27 ม.ค. 2563)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทย เพื่อร่วมมือบริหารจัดการซาก...(24 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมเดินหน้ายกระดับราคามันสำปะหลัง และอ้อย ด้วยกลไกพลังงานผ่านน้ำมันเบนซินอี20 เป็นน้ำมันพื้นฐานภายในไตรมาสแรกของปีนี้...(24 ม.ค. 2563)

พพ. ลงพื้นที่ภาคใต้ ศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสังกรีน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบที่ใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในแบบผสมผสาน...(24 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจาก ขายน้ำมันดีเซลมาตรฐานยุโรประดับที่ 5 (ยูโร 5) ที่ปล่อยกำมะถันเพียง 10 พีพีเอ็ม ช่วยลดฝุ่นได้ดีกว่า...(23 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการป้องกันลักลอบนำน้ำมันปาล์มดิบด้วยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลที่จะบ่งชี้ว่าเป็นน้ำมันปาล์มดิบจากไทยหรือไม่ที่จะนำไปผลิตเป็นบี100...(23 ม.ค. 2563)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมเปิดให้เอกชนยื่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (รอบที่ 23) ซึ่งเป็นการเปิดครั้งแรกในรอบ 13 ปีนับจากปี 2550 คาดว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวนให้เข้ามายื่นสำรวจได้ในเดือนเม.ย. ...(22 ม.ค. 2563)

กฟผ.จะทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ กำลังผลิตติดตั้ง 24 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564...(22 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่จ.นราธิวาส เพื่อมอบนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีการรายงานแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานจังหวัด...(21 ม.ค. 2563)

กรมธุรกิจพลังงานได้คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 63 จะเติบโต 2% โดยการใช้ดีเซลบี20 และบี10 เพิ่มขึ้นเป็นผลจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้...(21 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานเตรียมพร้อมนำเสนอครม. พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์แห่งชาติ โดยมีรองนายกฯสมคิดเป็นประธานและมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในส่วนของกระทรวงพลังงานจะดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน...(20 ม.ค. 2563)

รมว.คลังเปิดเผยว่า ในปีนี้จะต้องจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้หารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แต่ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องหารือร่วมกัน ทั้งกระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม...(20 ม.ค. 2563)

รมว. พลังงานกล่าวถึงทิศทางนโยบายพลังงานในปี 2563 เรื่องเร่งด่วนในไตรมาส 1 คือ โครงการที่เร่งเดินหน้าไปแล้วคือ นโยบายกำหนดให้น้ำมันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน...(20 ม.ค. 2563)

ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุม THE FOURTH CHINA-THAILAND ENERGY WORKING GROUP โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและฝ่ายจีนมีรัฐมนตรีช่วยสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีน ได้มีการหารือถึงความร่วมมือ...(17 ม.ค. 2563)

สถานบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัสดุ มจธ. และกฟผ. เปิดตัวและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขางานระบบผลิตไฟฟ้า...(16 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากลาว หลังเสนอขายไฟฟ้าให้กับไทยเพิ่มเติมอีกเกือบ 10 โครงการ ซึ่งมีปริมาณการเสนอขายไฟฟ้าเกินกว่าที่ทำสัญญา จากกรอบความร่วมมือ...(15 ม.ค. 2563)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการช่วงครึ่งปีแรกตามนโยบาย Energy for All จะเร่งส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชน...(15 ม.ค. 2563)

ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศเข้าพบเพื่อขอบคุณที่รัฐบาลช่วยดูแลราคาปาล์มน้ำมัน พร้อมเตือนให้ระมัดระวังการนำ โดยกระทรวงพลังงานยืนยันว่า นโยบายส่งเสริมการใช้บี10 จะเป็นกลไกสำคัญที่บริหารจัดการ...(14 ม.ค. 2563)

กฟผ. มีแนวคิดจัดทำโครงการมอเตอร์ไซค์ และรถยนต์เบอร์ 5 รวมไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือยังสามารถช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น...(13 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานกำลังติดตามรายละเอียดนโยบายแนวทางจัดการขยะในอีอีซี ที่มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตขยะเพิ่ม 6 แห่ง ใน 3 จังหวัด โดยจะต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นหลัก คือ ขยะประเภทใดจะถูกจัดสรรให้เป็นเชื้อเพลิง...(13 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายในปี 2563 เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงาน Energy For All พลังงานเพื่อทุกคน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลบี10...(13 ม.ค. 2563)

นายสมคิด รองนายกฯ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของกฟผ. โดยสั่งการให้กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงาน ไปหาแนวทางดูแลค่าไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กระทบภาระประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อย...(10 ม.ค. 2563).

ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานบอร์ดกฟผ. เปิดเผยการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เบื้องต้นมีความชัดเจนว่า ในส่วนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี จะเร่งกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์เร็วขึ้น...(9 ม.ค. 2563)

สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานปี 2562 ว่า ภาพรวมของการใช้พลังงานขั้นต้นของประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น 0.7% การใช้ไฟฟ้ามีอัตราเพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2563...(8 ม.ค. 2563)

สนพ. ได้ติดตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างใกล้ชิดจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้นถึง 6% พร้อมที่จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯมาดูแลไม่ให้ดีเซลบี10 เกินระดับ 30 บาท/ลิตร...(8 ม.ค. 2563)

กระทรวงพลังงานได้ประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับขึ้น 4% ขณะนี้ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของไทยรวมปริมาณที่สามารถใช้น้ำมันได้ 50 วัน โดยไม่ต้องนำเข้า...(7 ม.ค. 2563)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)