การผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อย ตัวช่วยหลักของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2015

ในรอบปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยสามารถผลิตชานอ้อยเพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 2,710 กว่าล้านหน่วยตามบันทึกปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีสัญญาขายไฟทั้งหมด 896.82 MW (ข้อมูลเมื่อ 28/11/2558; คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) จากสถานภาพการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 2,451.82MW (ข้อมูลจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579, กันยายน 2558 หน้า 2)หรือเทียบเป็นสัดส่วนระหว่าง ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงชานอ้อย ต่อ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากซีวมวล1 ต่อ 2.73 หรือคิดเป็นร้อยละ 36.58

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration)

ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก AEDP 2015 กำหนดให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะรวม 400 MW และความร้อนรวม 200 ktoe ดังนั้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากขยะ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้จากการผลิตไฟฟ้าจากขยะด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration)

ศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะเชิงพื้นที่

ในปี 2556- 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดำเนินการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณของขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ

สถานภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่ผู้ปลูกต้องจดทะเบียนชาวไร่ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และชาวไร่อ้อยที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขตประกาศส่งเสริมการปลูกอ้อย

ขยะ: สำคัญที่การจัดการเพื่อให้ได้ทั้งการกำจัดและพลังงาน

ด้วยนโยบายส่งเสริมการการแปรรูปขยะเป็นพลังงานของรัฐบาล ทำให้มีผู้สนใจโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตว่า ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลกจะมุ่งสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ในส่วนของไทยมีการผลิตแล้ว 2 ประเภท คือ รถยนต์ไฮบริด และรถไฮบริดปลั๊กอิน ภาครัฐได้กำหนดนโยบาย...(12 ธ.ค. 2560)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรี เนื่องจากต้องพิจารณาความเหมาะสมปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า ขณะที่อพพ. ระบุว่า คงจะต้องขอความชัดเจนนโยบายจากรมว.พลังงานก่อน ส่วนที่เอกชนระบุ...(12 ธ.ค. 2560)

การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศยังเป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2015 ที่กำหนดให้จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกิน 20% ของกำลังผลิตไฟฟ้าในระบบ โดยในปี 2562 จะมีโรงไฟฟ้า 3 แห่งจากลาว...(8 ธ.ค. 2560)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้หารือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการจัดตั้งโรงงานกำจัดแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมที่หยุดดำเนินการผลิตแล้ว เบื้องต้นจะตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ เพราะสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย...(8 ธ.ค. 2560)

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน โดยจะเพิ่มเป้าหมายการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบจากปัจจุบันเพิ่มเป็น 1 แสนตันและให้กระทรวงพลังงานนำไปบริหารจัดการเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลอีกเดือนละ 1 แสนตัน...(8 ธ.ค. 2560)

เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วย กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและกระบี่ กลุ่มคัดค้านเหมืองแร่ ที่ชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นวันที่ 2 เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการผลักดันพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ข้อสรุปจะ...(8 ธ.ค. 2560)

กรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์ม และผลปาล์ม ว่า มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบมีมาก ได้หารือกฟผ. พพ. สนพ. และ ธพ. ถึงอุปสงค์และอุปทาน..(7 ธ.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานยังมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปลัดกระทรวงพลังงานได้นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนในหลายเทคโนโลยี...(7 ธ.ค. 2560)

กลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติร่างพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันกลุ่มนักวิชาการที่สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา...(7 ธ.ค. 2560)

การยางแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกฟผ. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอย่างครบวงจรและช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวสวนยาง โดยกยท. และกฟผ. จะจัดหาวัตถุดิบจากเศษไม้ยางพารา เพื่อนำไปเป็นเชื้้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้ง...(6 ธ.ค. 2560)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานจะเปิดเวทีสัมมนารับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานครั้งที่ 2 โดยจะนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรีแท้จริงโดยไม่คำนึง...(6 ธ.ค. 2560)

พพ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 17 ล้านบาท มีเป้าหมายให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมทั่วประเทศปรับปรุง...(6 ธ.ค. 2560)

กรมธุรกิจพลังงานเตรียมเสนอรมว.พลังงาน พิจารณาแนวทางการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 โดยจะใช้กลไกราคาที่ทำให้แก๊สโซฮอล์ 91 มีราคาเท่ากันกับแก๊สโซฮอล์ 95 จากปัจจุบันมีส่วนต่างราคาอยู่ที่ 26 สต. เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือก...(4 ธ.ค. 2560)

สนพ. โดยคณะทำงานด้านการพยารณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็น "Load Forcast : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต" เพื่อนำเสนอค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าไปปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศ พร้อมกับนำเสนอสมมุติฐานที่ใช้...(4 ธ.ค. 2560)

กระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) รวม 1,500 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในหน่วยงาน...(4 ธ.ค. 2560)

พพ. ได้จัดทำโครงการนำร่องการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตด้วยแผนผังพลังงาน (energy chart) แก่ผู้ประกอบการโรงงานควบคุม 50 แห่ง ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมาย...(4 ธ.ค. 2560)

พลังงานจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ หันมาใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ สร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก...(1 ธ.ค. 2560)

รัฐบาลยืนยันว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิต 2,200 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และจะพิจารณาอย่างรอบคอบ...(1 ธ.ค. 2560)

กกพ. เตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่ จากปกติจะปรับทุกๆ 3-5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะดูจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น เวลาที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด อยู่ในช่วงเวลาไหน จากเดิมเป็นเวลากลางวัน...(30 พ.ย. 2560)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Digital World of Energy" จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับพลังงานอย่างไร โดยจัดไว้ 4 มิติ...(30 พ.ย. 2560)

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนา "Load Forecast : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต" ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ เบื้องต้นมีทิศทางที่ลดลง...(30 พ.ย. 2560)

ในการสัมมนารับฟังความคิดห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ครั้งที่ 1 ได้สรุปแนวทางปฏิรูป 4 ด้าน...(29 พ.ย. 2560)

กกพ. อยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เพื่อบังคับใช้ช่วง 3 ปีข้างหน้า (2561-64) คาดว่าจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการช่วงกลางปี 2561 เพื่อบังคับใช้กับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติงวดสุดท้ายของปี โดยจะให้ความสำคัญ...(29 พ.ย. 2560)

ปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยอพพ. บริษัทเกษตรลุ่มน้ำ ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในจ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) โครงการแรก และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ...(29 พ.ย. 2560)

พพ. อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน ในร่างพ.ร.บ. การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 และร่างพ.ร.บ. การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) เพื่อให้มีความ...(29 พ.ย. 2560)

มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรืออีวี และรถไฮบริดของรัฐบาลไทย สามารถดึงดูดบรรดาผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นให้หันมาลงทุนผลิตรถไฮบริดในไทย...(28 พ.ย. 2560)

หมู่บ้านทับไฮ อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโครงการสินภูฮ่อม ของปตท.สผ. ประสบปัญหามลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ มูลสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกร ปตท.สผ. จึงร่วมกับชุมชนสนับสนุนการจัดทำโครงการบ่อก๊าซชีวภาพ...(28 พ.ย. 2560)

กลุ่มชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เดินเท้าออกจากอำเภอเทพา ยื่นหนังสือถึงนายกฯและครม. ระหว่างมาประชุมครม.สัญจร ที่จ.สงขลา เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา...(28 พ.ย. 2560)

กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฯ ได้ร่างแผนแม่บทระยะ 5 ปี เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบไฟฟ้า สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านการใช้พลังงาน โดยจะเริ่มจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่จะนำระบบบิ๊กดาต้าเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้และดีมานด์...(27 พ.ย. 2560)

กฟผ. ในฐานะเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เห็นว่า การแต่งตั้งนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรมว. พลังงาน การดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ยังคงเดิมและสามารถสานต่อได้ ซึ่งทุกหน่วยงานยังรอความชัดเจนของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า...(27 พ.ย. 2560)

กกพ.เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในรูปแบบคาราวาน อาสา พาเจริญ แนะนำคาราวานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และกกพ. มุ่งสร้างการรับรู้ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและประชาชนทั่วไปได้...(24 พ.ย. 2560)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างการทบทวนแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่จะต้องมีการปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้ในอนาคต ซึ่งยังต้องรอผลสรุปและความชัดเจนของการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า...(24 พ.ย. 2560)

สนพ. จะจัดสัมนาทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต วันที่่ 29 พ.ย. 2560 เพื่อนำเสนอค่าพยากรณ์ความต้องการ ไฟฟ้าในระยะยาว...(24 พ.ย. 2560)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศึกษาทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี10 ในรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นที่ผลิตก่อนปี 2546 ในวันที่ 29 พ.ย. 2560...(24 พ.ย. 2560)

สถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า "จุใจ" คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาต้นแบบสถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้า ที่ทีมวิจัยจากเนคเทคพัฒนาขึ้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับใช้งานจริงภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสวทช. มีรถไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเอง...(23 พ.ย. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)