ข่าวพลังงานประจำวัน

กกพ. เตรียมนำเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่าง ๆ ต่อกพช. เห็นชอบการอนุมัติให้ผู้ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ สามารถนำเข้าก๊าซ LNG ได้ ในการประชุมปลายเดือนมิ.ย. หรือต้นเดือนก.ค. โดยรอ...(22 มิ.ย. 2564)

การใช้พลังงานสะอาดอย่างก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงมาอย่างต่อเนื่องพร้อมการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ไทยมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการลดสภาวะโลกร้อน และเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ...(21 มิ.ย. 2564)

ปตท. ปรับโครงสร้างธุรกิจก๊าซฯ โดยแยกหน่วยงานที่จะดูแลการทำตลาดเชิงพาณิชย์ออกมาโดยเฉพาะ เพื่อผลักดันสู่เป้าหมายฮับส่งออกแอลเอ็นจีในภูมิภาค...(21 มิ.ย. 2564)

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยบทวิจัยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยในปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกจนเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ากลับเติบโตอย่างก้าวกระโดด สะท้อนจากยอดขาย...(18 มิ.ย. 2564)

คณะกรรมการปตท. มีมติอนุมัติขยายเวลาช่วยเหลือลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 6 เดือน...(18 มิ.ย. 1564)

ครม. มีมติรับทราบรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีหน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด 5 มาตรา 56 วรรคสอง ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอผลการวินิจฉัยกรณีกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า...(17 มิ.ย. 2564

การเข้าร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ที่เมืองกลาสโกว์ หรือ COP26 ระหว่าง 1-12 พ.ย. นี้ มีความพยายามที่จะจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ทำให้...(17 มิ.ย. 2564)

สนพ. อยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อให้ราคาสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาถูกลง...(17 มิ.ย. 2564)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) และ PPP Plastics เปิดตัวโครงการ ALL Thailand ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย นำร่องในจ.ระยอง เพื่อการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน...(16 มิ.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานจะสรุปแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกร่วมกับกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ส่งผลให้ไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น และสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนก็จะเพิ่มขึ้น...(16 มิ.ย. 2564)

กระทรวงคมนาคมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งในโครงการอีอีซี แผนการพัฒนาพลังงานสะอาด...(15 มิ.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานจะสรุปโมเดลแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อนำมาประกอบจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติที่คาดว่าจะเสนอกรอบเบื้องต้นให้กบง. และกพช. พิจารณา ส่งผลให้ไทยต้องมุ่งสู่พลังงานสะอาด...(15 มิ.ย. 2565)

ปตท. อยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรในการทำโครงการนำร่องผลิตมอเตอร์ไซค์อีวี คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ ส่วนความคืบหน้าโครงการให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า...(14 มิ.ย.2564)

ครม. มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดได้รับจัดสรร 406 อัตรา...(11 มิ.ย. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หลังจากปิดรับข้อเสนอ มีผู้สนใจยื่นเสนอโครงการจำนวนกว่า 2,000 โครงการ คิดเป็น...(11 มิ.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานต้องรอนโยบายจากภาครัฐว่าจะมีการพิจารณาขยายมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและกิจการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ต่อหรือไม่ จากที่ผ่านมาลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนได้คาดการใช้เงินดูแลไว้ 8,000 ล้านบาท...(10 มิ.ย. 2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ปลายเดือนมิ.ย. จะมีการหารือเรื่องการขยายมาตรการยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งตามกฎหมายพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเลิกการชดเชยเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2565...(9 มิ.ย. 2564)

พพ. ได้สนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตัังเป้าปรับแผนการใช้พลังงานของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ สร้างแนวทางการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สนับสนุนการจัดงาน...(8 มิ.ย. 2564)

ชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า พัฒนาโดย นายอุสาห์ บุญบำรุงและคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Renewable Energy Projects Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานหมุนเวียน...(7 มิ.ย. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานจะเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) ในวันที่ 4 มิ.ย. ถึงความคืบหน้าของการดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศที่จะดึงบริษัทซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า...(4 มิ.ย. 2564)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยได้รับความสนใจในการเข้ามาลงทุนตั้งฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) จากหลายประเทศนอกจากค่ายรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่นและยุโรปที่ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยแล้ว ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็มีความสนใจ...(2 มิ.ย. 2564)

กกพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564 ที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใหม่ เบื้องต้นคาดว่า จะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้...(2 มิ.ย. 2564)

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยระหว่างปตท. กับฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอีวีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจะจัดตั้งแพลตฟอร์มการผลิตอีวี...(1 มิ.ย. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยยอดการนำเข้าน้ำมัน 4 เดือนแรกของปี 2564 ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 8% ภาพรวมการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยต่อวันลดลง 3.5%...(1 มิ.ย. 2564)

กกพ. ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) กำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 50 เมกะวัตต์...(1 มิ.ย. 2564)

กระแสยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั่วโลก และยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย (S-Curve) ที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดการลงทุน จะหนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องขยายตัวตามไปด้วย โดยเฉพาะแบตเตอรี่...(31 พ.ค. 2564)

บริษัทบางจากฯ เปิดเผยความคืบหน้าการลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมอยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุน ส่วนความร่วมมือกับกฟภ. ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในต่างจังหวัด ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 50 แห่ง...(31 พ.ค. 2564)

กนอ. เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทญี่ปุ่นภายใต้การประสานงานของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (เมติ) มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ตั้งโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือก...(28 พ.ค. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ สนพ. อยู่ระหว่างเร่งยกร่างรายละเอียดแผนพลังงานแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางมุ่งไปสู่พลังงานสะอาด ปล่อยคาร์บอนต่ำ ซึ่งมีผลต่อทิศทางการพัฒนาพลังงานที่สำคัญ...(28 พ.ค. 2564)

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกังวลการปรับตัวของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อรองรับแผนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีของไทย ที่จะกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศค่อนข้างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมปัญหาทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล...(27 พ.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างปตท. ในโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซสำหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ (LNG Receiving Facilities) เพื่อศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยอยู่ระหว่างเตรียมการ 3 ด้าน...(24 พ.ค. 2564)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจัดทำโครงการส่งเสริมสถานประกอบการมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ สามารถลดต้นทุนการผลิต...(21 พ.ค. 2564)

ธุรกิจพลังงานอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ทำให้ทั้งภาครัฐที่กำกับดูแลและภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานต้องมีการปรับตัว ซึ่งกระทรวงพลังงานได้เร่งจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ กำหนดทิศทางขับเคลื่อนชัดเจน...(20 พ.ค. 2564)

กระทรวงคมนาคมร่วมประชุมกับกรมเจ้าท่า เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนายานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล โดยปัจจุบันให้บริการเรือไฟฟ้าเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม มีแผนเพิ่มเรือไฟฟ้าให้บริการท่องเที่ยว...(20 พ.ค. 2564)

กฟผ. เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือโซลาร์ลอยน้ำไฮบริด เป็นมิติใหม่ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผสมผสานระหว่างพลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ โดยเริ่มนำร่องแห่งแรก...(20 พ.ค. 2564)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะหลุมสำรวจกุลินตัง-1 หลุมสำรวจแรกในโครงการซาราวัก เอสเค 438 ซึ่งเป็นการค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่องนอกชายฝั่งมาเลเซีย...(20 พ.ค. 2564)

ปตท. ได้เร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ตามสัญญาระยะยาวที่มีอยู่เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซฯที่เพิ่มมากขึ้น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเหตุการณ์หยุดผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ...(20 พ.ค. 2564)

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคาดการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 140 ล้านคัน จากปี 2562 ที่มีแค่ 10 ล้านคันทั่วโลก ส่วนประเทศไทยมีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน...(19 พ.ค. 2564)

ปตท. และกฟผ. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Terminal ในภาคใต้ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1...(19 พ.ค. 2564)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเตรียมนัดหมายหารือกับปตท. เพื่อประเมินความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศและความเป็นไปได้ในส่วนของการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีตามมติกพช. เพื่อพิจารณาปริมาณการนำเข้า...(17 พ.ค. 2564)

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอีวีที่สำคัญของโลก โดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษอย่างน้อย 30% ของการผลิตในปี 2573...(14 พ.ค. 2564)

สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานช่วง 3 เดือนแรกของปี โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับขึ้น ส่งผลให้การใช้น้ำมันภาคขนส่งลดลง 4%...(14 พ.ค. 2564)

ความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการผลิตรถ รวมถึงการลงทุนสถานีชาร์จเพิ่มมากขึ้น จนทำให้มีการคาดการณ์ถึงตลาดอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะสูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาท...(13 พ.ค. 2564)

รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทย เร่งเพิ่มการใช้จ่ายด้านการลงทุนในปี 2564-65 เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19...(13 พ.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเตรียมปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายสุพัฒพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน ที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป้าหมายในการจัดทำแผนฯ ให้ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานของโลกที่ให้ความสำคัญกับการ...(13 พ.ค. 2564)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ฉบับภาคประชาชน โดยจะมีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเข้ามาประกอบการจัดทำแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.-ส.ค. ...(12 พ.ค. 2564)

ปตท. มีแผนจะปรับปรุงสถานีให้บริการก๊าซเอ็นจีวี ให้เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เพื่อสนับสนุนการใช้งานรถอีวีในประเทศอีกทางหนึ่ง เริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่ม...(12 พ.ค. 2564)

ปตท. คาดการณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยในปี 2564 ฟื้นตัวดีขึ้นกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ประมาณ 4,700-4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยเชื่อว่า การใช้ก๊าซฯเพื่อการผลิตไฟฟ้าและใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไม่ลดลง...(12 พ.ค. 2564)

ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ คือ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนส์...(11 พ.ค. 2564)

รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนหนึ่งมีการส่งออกมายังประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากในหลายด้าน...(7 พ.ค. 2564)

ปตท.สผ. คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2564 จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 60-70 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวสูงขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลก หลังมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นในสหรัฐฯและยุโรป...(7 พ.ค. 2564)

สนพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศในช่วงเดือนพ.ค. หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ว่า จะมีผลกระทบต่อคาดการณ์การใช้พลังงานของประเทศปีนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เบื้องต้นพบว่า ยอดการใช้กลับมาดีขึ้นจากปีก่อน...(6 พ.ค. 2564)

บีโอไอ เปิดเผยถึงการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกปีนี้คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีอัตราเติบโตทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุนเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...(6 พ.ค. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 3 เดือนของปีนี้ ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ลดลง...(6 พ.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งเรื่องแนวทางการลดค่าไฟฟ้าและอื่น ๆ โดยได้มอบให้กฟผ. และปตท. ร่วมพิจารณาทั้งการช่วยเหลือประชาชน และเร่งลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งมอบหมายให้กกพ. พิจารณา...(5 พ.ค. 2564)

การประชุมนโยบายผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มีข้อสั่งการเพิ่มเติมคือ ให้กรมการขนส่งทางรางพิจารณาเร่งรัดแผนงานนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในไทย...(5 พ.ค. 2564)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในรายภูมิภาค เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทั้ง 4 ภาคมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก...(5 พ.ค. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผู้ยื่นขอสนับสนุนโครงการรวม 2,337 โครงการ เป็นวงเงิน 14,750 ล้านบาท...(5 พ.ค. 2564)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีมูลค่า...(3 พ.ค. 2564)

บริษัทดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก. เปิดอาคารผลิตก๊าซไบโอมีเทน ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ 3 (เต่างอย) จ.สกลนคร ภายใต้โครงการส่งเสริมและสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้มด้วยความร่วมมือกับ...(3 พ.ค. 2564)

ส.อ.ท. เปิดเผยผลสำรวจ FTI Poll ความเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ส่วนใหญ่ต้องการให้เริ่มดำเนินการให้เร็วขึ้นก่อนกำหนด...(30 เม.ย. 2564)

พพ. ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามแนวคิด Smart Farm โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการสร้างฟาร์มต้นแบบด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน...(30 เม.ย. 2564)

สนพ. เปิดเผยราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปมีสัญญาณการขยายตัว ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันของไทยแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านหากพิจารณาจากโครงสร้างราคาน้ำมันอ้างอิง...(29 เม.ย. 2564)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากกพช. มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ได้ทบทวนแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซแอลเอ็นจีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน...(29 เม.ย. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก วางกรอบการทำงานและ...(28 เม.ย. 2564)

กฟภ. จัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลา ให้ประชาชนยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวัน รวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่าง...(27 เม.ย. 2564)

บริษัทด้านพลังงานจำนวนมากมีความสนใจที่จะเข้ายื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง 150 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดให้เริ่มยื่นเอกสารวันที่ 27 เม.ย. เป็นวันแรก...(27 เม.ย. 2564)

รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงไทม์ไลน์ของเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่กำหนดให้หยุดจำหน่ายรถใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน นับจากนี้อีกประมาณ 5-10 ปี...(26 เม.ย. 2564)

ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีพลังงานใหม่ สถาบันนวัตกรรมปตท. เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ (EV Charger) ให้มีการติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งในที่อยู่อาศัย และอาคารจอดรถ เพื่อขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุม...(26 เม.ย. 2564)

กฟภ. จัดให้มีมาตรการเลื่อนระยะเวลาให้ประชาชนยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรง โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวัน เลือกวันเวลาผ่านทางระบบ PPIM...(23 เม.ย. 2564)

กระทรวงพลังงานได้มีนโยบายเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ การให้การบริการและการบริหารต้นทุน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยกพช. ได้...(22 เม.ย. 2564)

กฟภ. ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้ปรับเวลายื่นข้อเสนอจากเดิมในวันที่ 21-30 เม.ย. ตามที่กกพ. ประกาศให้สั้นลงเป็นวันที่ 27-30 เม.ย. โดยกำหนดให้ลงทะเบียนวันที่ 26 เม.ย. ทางออนไลน์เพื่อจัดคิว...(22 เม.ย. 2564)

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าและพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลที่ผลิตจากปาล์มน้ำมัน 100% หรือ ไบโอดีเซล (บี100) ให้เป็นพิกัดสินค้าใหม่ พร้อมกับให้สิทธิยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต...(21 เม.ย. 2564)

ภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นการวางกรอบการทำงาน...(21 เม.ย. 2564)

การประชุมกกพ. ในวันที่ 21 เม.ย. เตรียมพิจารณาความเหมาะสมในการเลื่อนกำหนดการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หากไม่ทันอาจต้องพิจารณาเลื่อนไปเป็นเดือนพ.ค. แทน...(21 เม.ย. 2564)

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานสังกัด กทม. เพิ่มความรู้เสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์พลังงาน...(20 เม.ย. 2564)

แผนการเปิดเสรีการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติปัจจุบันเดินหน้าสู่ระยะที่ 2 หลังจากกพช. มีมติกำหนดแนวทางไว้ 3 ระยะนั้น ล่าสุดกพช. เห็นชอบกรอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม...(19 เม.ย. 2564)

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV หรือยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่อย่างเดียว ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขายในไทย ทั้งปี 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนมากถึง 1,308 คัน แม้ในปี 2563 ยอดขายจะลดลงเล็กน้อย บ่งบอกว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย มีโอกาสที่จะเติบโต...(16 เม.ย. 2564)

กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทยพบว่า ยังต้องพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม...(16 เม.ย. 2564)

สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศนโยบายลอยตัวราคาแอลพีจีหลังสิ้นสุดมาตรการขยายเวลาการตรึงราคาแอลพีจีออกไปอีก 3 เดือน (1 เม.ย.-30 มิ.ย.) เนื่องจากคาดการณ์ว่า ราคาตลาดโลกจะเป็นช่วงขาลง...(16 เม.ย. 2564)

ปตท.สผ. เปิดเผยว่า มีความมั่นใจจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง เนื่องจากมีสัดส่วนการลงทุนก๊าซธรรมชาติ 70% ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า...(9 เม.ย. 2564)

ครม. เห็นชอบให้มีการควบคุมธุรกิจร้านขายแก๊สหุงต้มให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้น โดยได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ซึ่งสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์...(8 เม.ย. 2564)

ครม. รับทราบกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยให้เท่าทันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนซึ่งเป็น 1 ใน 13 หมุดหมายตามแผน...(8 เม.ย. 2564)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรายงานถึงศักยภาพการผลิตปิโตรเลียมล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2564 สำหรับแหล่งในทะเลรวม 17 แหล่ง แหล่งบนบก 14 แห่ง มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 3,015.13 ล้านลบ.ฟุต/วัน...(7 เม.ย. 2564)

กรมสรรพสามิตโดยกระทรวงการคลังจะมีการเสนอให้ที่ประชุมครม. พิจารณาขยายเวลาการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นหรือเจ็ต จาก 4.726 บาท/ลิตร ลงเหลือ 0.20 บาท/ลิตร ออกไปอีก 8 เดือน...(7 เม.ย. 2564)

ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงานพบว่า การส่งออกน้ำมันดีเซลพื้นฐานในช่วงปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และเป็นยอดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535 ขณะที่น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ลดลง ล่าสุดมีการส่งออกน้ำมันดีเซลพื้นฐานในช่วง 2 เดือนแรก...(5 เม.ย. 2564)

จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเอกชนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจ.ฉะเชิงเทรา สู่เป็นการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)...(5 เม.ย. 2564)

กฟผ. ร่วมกับบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จก. เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสร้างอากาศที่ดีให้กับคนไทย จัดทำแคมเปญ "ลด ละ รอด ปลอดฝุ่น"...(5 เม.ย. 2564)

กฟผ. ได้ดำเนินการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของจังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น...(5 เม.ย. 2564)

กพช. เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2564-2568 และกรอบแนวทางการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า เพื่อให้กกพ. ไปจัดทำรายละเอียดในการกำกับดูแลและกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า...(2 เม.ย. 2564)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยการประชุมกพช. เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 แบ่งออก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกกพ. และกลุ่มที่ 2 จัดหาแอลเอ็นจีที่ใช้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ...(2 เม.ย. 2564)

กฟน. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีที่จะมีอัตราการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด หนึ่งในปัจจัยสำคัญเกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศที่ต้องทำงานหนักในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่อุณหภูมิสูงขึ้น จะใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น...(1 เม.ย. 2564)

สนพ. เตรียมนำร่องโครงการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ในประเทศ หวังเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง พร้อมจัดแคมเปญ "ลดใช้ได้เพิ่ม" เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม...(1 เม.ย. 2564)

บริษัทย่อยของปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการขุดเจาะหลุมสำรวจซีรุง-1 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจแรกของโครงการซาราวัก เอสเค 405 บี ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ปริมาณเป็นที่น่าพอใจ...(31 มี.ค. 2564)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อเดือนในรอบ 2 เดือนของปี 2564 ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการปรับลดลงทุกกลุ่ม เนื่องจากมาตรการ...(31 มี.ค. 2564)

คณะกรรมการปตท. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาช่วยเหลือลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจีแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน...(31 มี.ค. 2564)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่า การกำหนดให้ปี 2578 รถยนต์ที่ขายภายในประเทศต้องเป็นรถยนต์ที่ไร้ไอเสีย (ZEV) ทั้งหมด ไม่กระทบการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ใช้น้ำมัน เพราะยังผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันส่งออกได้...(30 มี.ค. 2564)

กกพ. ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีที่ภาคเอกชนเตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวในลักษณะของการสร้างคลังรองรับก๊าซ และดำเนินการขนส่งนอกแนวท่อก๊าซฯ ในลักษณะขนส่งผ่านรถบรรทุกก๊าซฯ จะต้องพิจารณาข้อกฎหมายว่า มีอำนาจเข้าไปดูแล...(30 มี.ค. 2564)

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากที่กฟภ. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า จ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยใช้แหล่งผลิตในพื้นที่ คือโซล่าเซลล์ เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็ก...(29 มี.ค. 2564)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเปิดเผยว่า การตั้งเป้าให้รถยนต์ทุกคันที่จะขายภายในประเทศ 100% ต้องเป็นรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษ ซึ่งจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ 100% และเซลล์เชื้อเพลิง ภายในปี 2578 จะเป็นผลดี...(29 มี.ค. 2564)

อินฟอร์มา มาเก็ตส์ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน จัดงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่...(29 มี.ค. 2564)

กฟผ. ชี้แจงการดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่กำหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วยผลิตออกจากระบบตามความเสื่อมสภาพและอายุการใช้งาน จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน...(29 มี.ค. 2564)

กกพ. ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับวิกฤตการณ์ก๊าซธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ ได้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนก๊าซ เพราะสามารถนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี...(29 มี.ค. 2564)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมเปิดประมูลใหม่สำหรับโครงการขยะเป็นพลังงาน (WTE) กำลังการผลิตรวม 444 เมกะวัตต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า...(26มี.ค.64)

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) จัดงาน “พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต” มุ่งนำเสนอการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและคมนคมขนส่งของประเทศไทยและทั่วโลก ...(26มี.ค.64)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ว่าที่ประชุมมีการกำหนดทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า...(26 มี.ค. 64))

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้เร่งรัดให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 100% ในปี 2578 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายเดิมในปี 2583 เร็วขึ้นกว่าเดิม 5 ปี ขณะที่ปี 2573 จะต้องผลิตรถไฟฟ้าให้ถึง 50% ของปริมาณการผลิตรถทุกชนิด...(25 มี.ค. 2564)

คณะทำงานกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั่วประเทศในช่วงปี 2557-2562 ได้ลงพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบสูบน้ำ...(25 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. มีแผนจะทบทวนปริมาณสำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว โดยคำนึงถึงความต้องการใช้ปิโตรเลียมที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลเป็นไฟฟ้า...(24 มี.ค. 2564)

กระทรวงพลังงานเตรียมนำเสนอแผนพลังงานแห่งชาติต่อที่ประชุมกพช. พิจารณากรอบแนวทางดำเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศในอนาคต ซึ่งจะสอดรับกับทิศทางพลังงานของโลกที่ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน จะต้องปรับเพิ่มเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน...(24 มี.ค. 2564)

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NED0) ดำเนินโครงการรีไซเคิลชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นการบริหารจัดการรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานอย่างครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน...(23 มี.ค. 2564)

กฟน. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี จก. เพื่อศึกษาแนวทางการร่วมทุนโรงกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน เพื่อผลิตไฟฟ้าโครงการละ 30 เมกะวัตต์ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช...(23 มี.ค. 2564)

กกพ. เปิดเผยว่า มีผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกฟผ. ในโครงการ SPP Hybrid Firm จำนวน 10 ราย รวมปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 159.73 เมกะวัตต์...(23 มี.ค. 2564)

กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด 800 ตัน/วัน ผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ เป็นโครงการต้นแบบนำร่องการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ...(22 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. ยังคงไม่สามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณเพื่อติดตั้งแท่นหลุมผลิตและเจาะหลุมผลิตได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่จะทำให้สามารถดำเนินการผลิตได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ได้ เนื่องจากผู้รับสัมปทานปัจจุบันยังไม่ยินยอมให้เข้าดำเนินการ...(19 มี.ค. 2564)

สนพ. เปิดเผยราคาไบโอดีเซล (B100) อยู่ที่ 39.85 บาท/ลิตร ลดลงจากช่วงต้นเดือนมี.ค. ประมาณ 1.17 บาท/ลิตร ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00-6.00 บาท/กก. น้ำมันปาล์มดิบอยูที่ 36.00-36.25 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตเริ่มเข้าสู่ฤดูกาล...(19 มี.ค. 2564)

ค่ายรถยนต์เอ็มจีได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสวทช. ด้านการพัฒนาระบบการรับรองและมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (สถานีอัดประจุไฟฟ้า) โดยทดสอบกับสถานีชาร์จอีวีของเอ็มจี เพื่อให้เป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยและใช้งาน...(18 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ GAS TO POWER ในเมียนมา เพื่อนำก๊าซธรรมชาติจากโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวเมาะตะมะ เริ่มแรกจะนำก๊าซฯจากโครงการซอติก้าและโครงการเมียนมา เอ็ม3 มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโครงการ...(18 มี.ค. 2564)

นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงานเป็นประธานการประชุมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภููมิอากาศและการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย โดยมีรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยปลัดทส. และผู้บริหารระดับสูง...(18 มี.ค. 2564

กฟผ. ได้ร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันพีทีเปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของกฟผ. ในสถานีบริการน้ำมันเป็นครั้งแรก จำนวน 5 สถานี โดยจะให้บริการประชาชนชาร์จไฟฟ้าฟรีถึงสิ้นเดือนเม.ย. 2564...(17 มี.ค. 2564)

ปตท.สผ. ประสานกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและปตท. เพื่อจัดทำแผนรองรับปัญหากำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งเอราวัณที่คาดว่าจะหายไปประมาณ 200-300 ลบ.ฟุต/วัน โดยเตรียมเพิ่มกำลังผลิตก๊าซจากอ่าวไทย คือ แหล่งบงกชและแหล่งอาทิตย์ขึ้นมาทดแทนปริมาณ 80%...(17 มี.ค. 2564)

คณะกรรมการปิโตรเลียมได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติกำหนดพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม AA ขนาดพื้นที่ 1.86 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ในแปลงสำรวจบนบก หมายเลข L53/48 (บริเวณจ.กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี) เพิ่มอีก 1 พื้นที่จากเดิมที่ได้อนุมัติ 6 พื้นที่...(17 มี.ค. (2564)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)