คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานทดแทนจากพลังงานขยะ

ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ในขณะที่หน่วยงานรับผิดชอบในการกำจัดขยะส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร และสถานที่ใช้ในการกำจัดขยะ จึงทำให้การกำจัดขยะส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานทดแทนจากน้ำ

การใช้น้ำเพื่อผลิตพลังงานในประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ แม้ว่าในปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในประเทศไทยจะไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และบริเวณที่มีศักยภาพไม่เหมาะสมต่อการพัฒนา แต่ก็ยังมีพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพและเหมาะสมต่อการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำอีก อาทิ ไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านหรือชุมชน

คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานทดแทนจากลม

ลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ใน
ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศยุโรปได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับประเทศไทยการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้ายังมีการใช้ค่อนข้างน้อยอาจเป็นเพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศเราไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกังหันลมสมัยใหม่ยังเป็นสิ่งที่ใหม่อยู่สำหรับการนำมาใช้งาน

คู่มือการพัฒนาและลงทุนผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

ประเทศไทยได้เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทย์อาสาฯ มีประมาณ 300 แผงแต่ละแผงมีขนาด 15/30 วัตต์ และได้มีนโยบายและแผนด้าน เซลล์แสงอาทิตย์ บรรจุลงใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ติดตั้ง ใช้งาน อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงท้ายของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน) กรมโยธาธิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการนำเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้งานในด้านแสงสว่าง ระบบโทรคมนาคม และเครื่องสูบน้ำ

Energy in Thailand : Facts & Figures 2013

ในปี 2013 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยเพิ่มขึ้น 2.6% จากเมื่อปีที่แล้ว โดยพลังงานทางเลือกเติบโต 12.6% และความเข้มพลังงานลดลง2.4% เมื่อเทียบกับปี 2010 ซึ่งเป็นปีฐาน
อนึ่ง พพ.ได้จัดทำรายงานสรุปการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเป็นประจำทุก ๆ ปีและทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลในรายงานสำหรับอ้างอิงได้ต่อไป

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การเปิดประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติมีความจำเป็นต้องเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนในปีนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ทั้งส่วนนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่จะเข้าประมูล เนื่องจากทั้ง 2 แหล่งมีกำลังการผลิตรวมกันคิดเป็น 75%...(23 ก.พ. 2

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงถ่านหินในภาคใต้ในช่วงเวลา 5 ปีหลังจากนี้ พร้อมยืนยันว่า กระทรวงพลังงานมีแผนรองรับตามแผนพัฒนาสายส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง...(23 ก.พ. 2561)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับนายกสภาวิศวกร ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย...(23 ก.พ. 2561)

กรมสรรพสามิตคาดว่า การพิจารณาจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตามอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะทำให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นเพียงคันละ 150-250 บาท แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มราคาขายปลีกรถจักรยานยนต์ จะส่งผลดีต่อการสนับสนุนขีดความสามารถ...(22 ก.พ. 2561)

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการกำจัดมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี ภายใต้โครงการจีไอแซด เน็กซัส...(22 ก.พ. 2561)

รมว.พลังงานได้เชิญผู้บริหารกฟผ. มารับมอบนโยบายให้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างรมว.พลังงานกับเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเล กระบี่-เทพา เพื่อยุติโรงไฟฟ้าถ่านหินตามเงื่อนไข 4 ข้อ ขณะที่นักวิชาการและสร. กฟผ. ไม่เห็นด้วย...(22 ก.พ. 2561)

การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่และเทพายอมยุติไม่เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล หลังรมว. พลังงานเดินทางมาเจรจากับแกนนำ มีการหารือพร้อมตัวแทนกฟผ. ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรมว.พลังงานและเครือข่ายฯ มีสาระสำคัญ...(21 ก.พ. 2561)

พพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. ภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายให้มีความเสรีมากขึ้น หลังจากนี้จะรวบรวมแนวทางสรุปเพื่อเสนอต่อรมว. พลังงาน...(21 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้พพ. พิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อรองรับกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เกิดขึ้นในภาคใต้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทำการตรวจสอบศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดน...(21 ก.พ. 2561)

นโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 300 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทนกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาที่เลื่อนออกไป จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและขายเชื้อเพลิงชีวมวล แต่กังวลในด้านการแย่งชิงเชื้อเพลิงที่จะส่งผลให้ราคา...(20 ก.พ. 2561)

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ RDF บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกำลังขนาด 8 เมกะวัตต์ ขายให้กฟน. โดยเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 24 ชม. ใช้ปริมาณขยะ 500 ตัน สามารถสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มกำลังผลิต...(20 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการเตรียมเปิดประมูลแหล่งบงกชและเอราวัณโดยในการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากประเด็นความล่าช้าของกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จพบว่า แม้จะดำเนินการเปิดประมูลให้แล้วเสร็จปีนี้ แต่ในกรณีที่ผู้ชนะเป็นรายใหม่...(19 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในชุมชนไทย...(19 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเตรียมวาระที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 3 แนวทาง โดยเพิ่มจำนวนและขนาดของสายส่งแรงดันสูง พัฒนาระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้...(19 ก.พ. 2561)

ผู้ใหญ่บ้านวังหิน พร้อมแกนนำกลุ่มชาวบ้าน หมู่ 4 และหมู่ 9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นำรายชื่อชาวบ้าน 763 ราย ยื่นต่อสำนักนายกฯ และประธานสนช. เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล...(16 ก.พ. 2561)

รมว.พลังงานกล่าวว่า เตรียมปรับลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีให้กับประชาชนในครั้งถัดไป หากราคาแอลพีจีตลาดโลกปรับลดลงอีก หลังจากที่กบง. สามารถปรับลดอัตราเงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันฯ ทำให้กองทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีโอกาสที่ราคาแอลพีจีจะปรับลดลง...(16 ก.พ. 2561)

การเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 2 แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในอ่าวไทยคือแหล่งเอราวัณและบงกช และภาครัฐคาดว่าจะสามารถออกประกาศเอกสารเชิญชวนเปิดประมูลได้ภายในเดือนมี.ค. นี้ นอกจากผู้รับสัมปทาน 2 รายเดิมที่ยืนยันจะ...(16 ก.พ. 2561)

บริษัทบางจากไบโอฟูเอลภายใต้บริษัทบีบีจีไอได้เร่งกำลังการผลิตสูงสุด โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไบโอดีเซล พร้อมกับรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเก็บเข้าสต๊อกเพิ่ม 13,500 ตัน ตามนโยบายของภาครัฐ...(15 ก.พ. 2561)

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ เตรียมงบลงทุนปีนี้ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยมีแผนลงทุน 3 ธุรกิจ คือ ผลิตไฟฟ้า โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเชื้อเพลิงทั้งพืชพลังงาน แอลเอ็นจีและถ่านหิน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนการลงทุนพลังงานสะอาด...(15 ก.พ. 2561)

กฟผ. ได้จัดทำโครงการเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่ประชาชนอีกทางหนึ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการปรับปรุงเนื้อผ้าและการตัดเย็บ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า...(14 ก.พ. 2561)

เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบปั้นมือ หรือเตาชีวมวล เป็นเทคโนโลยีที่ สวทช. นำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันที่สาเหตุ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวลำไย...(14 ก.พ. 2561)

สนพ. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเตรียมเปิดรับผู้ร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเข้าร่วม รอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-30 มี.ค. นี้ โดยส่วนราชการจะได้รับเงินสนับสนุน...(14 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันดำเนินมาตรการบริหารสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อพยุงราคา เนื่องจากเดือนธ.ค. มีปริมาณสต๊อกสูงมากเป็นประวัติการณ์ ล่าสุดได้รายงานครม.รับทราบมาตรการเร่งส่งออกและเพิ่มสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซล...(14 ก.พ. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบให้เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบัญชีแอลพีจีเพิ่ม 1.4126 บาท/กก. จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯชดเชยที่ 4.788 บาท/กก. เป็นเหลือชดเชย 3.754 บาท/กก. โดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกแอลพีจีที่ยังคงเดิมที่ 19.82 บาท...(13 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้วางแผนการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติและเตรียมการรองรับสถานการณ์ประจำปี 2561 เบื้องต้นประเมินว่า ตลอดทั้งปีจะปิดซ่อมบำรุง 11 ครั้ง แต่เชื่อว่าสถานการณ์โดยรวมไม่น่ากังวลมาก เพราะ...(12 ก.พ. 2561)

สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับอบต. บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ส่งเสริมเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบร่วมใจหรือเตาชีวมวล ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนตำบลและวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้ชุมชนสามารถผลิตกระยาสารท...(12 ก.พ. 2561)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการพลังงานทดแทน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมจัดงานสัมมนาโครงการพลังงานทดแทนชุมชน ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 3 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโอกาสในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน...(12 ก.พ. 2561)

พพ. ได้ลงนามความร่วมมือกับสภาสถาปนิก เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจรับรองแบบอาคาร การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบอาคาร รองรับกฎกระทรวง...(12 ก.พ. 2561)

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะเสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายชาติระยะยาวปี 2573 บรรจุการบังคับใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทยเป็นหลัก เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่มีนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างตลาดรถอีวีให้เกิดขึ้นนอย่างเป็นรูปธรรม...(9 ก.พ. 2561)

การประชุมกบง. คาดว่า ในปี 2561 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ที่ 30,900--31,000 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1% ซึ่งสนพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปทั้งการผลิตไฟฟ้าใช้เองของประชาชน...(9 ก.พ. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบการออกกฎกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ... ตามที่พพ. เสนอ เพื่อเป็นมาตรการบังคับใช้ขั้นต่ำกับอาคารขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้พลังงาน...(9 ก.พ. 2561)

บริษัทเกาะกง ยูทิลิตี้ เสนอทางเลือกให้กระทรวงพลังงานพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง กำลังผลิต 4,000 เมกะวัตต์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย จ.เกาะกง กัมพูชา ที่พร้อมส่งไฟฟ้ามายังภาคใต้ระยะทาง1,150 กม. ที่อ. หลังสวน จ.ชุมพร...(8 ก.พ. 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกล่าวในงานเสวนาเรื่อง ผ่าทางตัน : โรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่า การที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายให้เลื่อนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาออกไป 3 ปี ถือว่ายังไม่ล่าช้าเกินไปเพราะยังมีไฟฟ้าให้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ แต่...(8 ก.พ. 2561)

นายกฯ กล่าวถึงกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา มีทั้งกลุ่มหนุนและกลุ่มคัดค้านที่ต้องการคำตอบ ต้องรอ 3 ปีตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานเพื่อศึกษาว่าจะสร้างหรือไม่...(7 ก.พ. 2561)

ตัวแทนประชาชนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 50 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากขยะในพื้นที่...(7 ก.พ. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนเปิดเผยว่า ตามที่กกพ. ได้ประกาศจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ส่วนใหญ่รูปแบบโครงการเป็นการร่วมทุนกันระหว่างภาครัฐที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอื่นๆ กับเอกชน โดยมีความกังวลใน...(7 ก.พ. 2561)

ปตท. คาดว่า ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติปีนี้จะอยู่ที่ราว 4,800-4,900 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยปีนี้คาดว่าจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวใกล้เคียงจากระดับ 3.8 ล้านตันในปีที่แล้ว...(6 ก.พ. 2561)

ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายภาคีต่างๆ ในจ.สงขลารวม 66 องค์กร ยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงาน เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านกรณีกระทรวงพลังงานให้ชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาออกไปอีก เนื่องจากได้ดำเนินการทุกขั้นตอนของกฎหมายมาแล้วถึง 3 ปี ขณะที่รมว.พลังงานยืนยัน...(6 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา ได้ทบทวนแผนงานดังกล่าวได้ผลสรุปว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้ายังสามารถรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้ 2 แนวทาง...(5 ก.พ. 2561)

สผ. เปิดเผยถึงสถานการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยอยู่ในอันดับที่ 22 ของโลกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ปริมาณ 0.8% มาจากภาคพลังงานและขนส่ง 75% ไทยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-20% ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ภายในปี 2563...(5 ก.พ. 2561)

เขื่อนไซยะบุรี ในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค มีกำลังผลิต 1,285 เมกะวัตต์ โดยทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กฟผ. 95% อีก 5% ขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นการตอบโจทย์การพัฒนา...(5 ก.พ. 2561)

สำนักงานการประปา อบต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดอาคารผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม เรื่องการจัดทำการวางแผนพลังงานชุมชน ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นำไปพัฒนาการผลิตน้ำประปา...(5 ก.พ. 2561)

บางจากฯ เปิดเผยแผนการลงทุนธุรกิจ 5 ปี ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โรงกลั่นน้ำมัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โดยมีแผนจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจ.ฉะเชิงเทราพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจชีวภาพ...(2 ก.พ. 2561)

สนพ. ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ประเมินแนวโน้มสถานการณ์การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโลกพบว่า ปัจจุบันไทยเริ่มตื่นตัว มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในไทย 1.2 ล้านคันภายในปี 2579...(1 ก.พ. 2561)

สนพ. เปิดเผยถึงกรณีนายกฯ มีคำสั่งชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาว่า รมว.พลังงานได้สั่งการให้เร่งปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและนำเสนอกระทรวงพลังงานพิจารณาก่อนวันที่ 31 มี.ค. นี้ที่กำหนดไว้ตามแผนเดิม เนื่องจาก...(1 ก.พ. 2561)

ผู้ค้าก๊าซมาตรา 7 ได้รับแจ้งจากภาครัฐในการประกาศราคาแนะนำราคาก๊าซแอลพีจีประจำสัปดาห์นี้ โดยปรับลดลง 1.30 บาท/กก. ด้านสมาคมผู้ค้าก๊าซฯ อยู่ระหว่างติดตามนโยบายการประกาศราคาแนะนำแอลพีจีอย่างใกล้ชิด พบว่า...(31 ม.ค. 2561)

กฟผ. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสนพ. ส่งคืนแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 20 ปีของกฟผ. ที่ปรับเพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนจากรมว.พลังงาน จะพิจารณาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน...(31 ม.ค. 2561)

นายกฯ กล่าวถึงกรณีเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยื่นหนังสือเพื่อให้ทบทวนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา ว่า ได้สั่งการให้รมว.พลังงานไปดำเนินการและจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อาจจะต้องชะลอ...(31 ม.ค. 2561)

โรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ จ.ฉะเชิงเทรา ของบริษัท NPS ที่ยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันตามที่กำหนดไว้ กกพ. ได้พิจารณาทั้งเชิงกฎหมายและเงื่อนไขการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าแล้ว สรุปว่า ยังคงอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อไป...(31 ม.ค. 2561)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสด้า ร่วมกับกฟผ. ลงนามความร่วมมือในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในโครงการ "การประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนชีวมวลของกฟผ." ในพื้นที่จ.เลยและพื้นที่...(30 ม.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงสถิติความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2560 พบว่า การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ปี และเป็นปีแรกที่การใช้เติบโตต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95...(30 ม.ค. 2561)

เครือข่ายคนสงขลา ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดและข้อมูลเท็จเป็นจำนวนมาก...(30 ม.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ในกิจการด้านพลังงาน โดยมีการนำเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ระบุอัตราค่าเช่าไว้สูง ขณะนี้ยังไม่ได้...(29 ม.ค. 2561)

กฟผ. เปิดเผยว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 2,500 คน โดยข้อคิดเห็นทั้งหมด...(29 ม.ค. 2561)

กกพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายพลังงาน 2 ฉบับคือ 1 พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน และ 2 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดประเภท ขนาดและลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน เพิ่มการกำกับดูแลกิจการน้ำมัน...(29 ม.ค. 2561)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย สนับสนุนผู้ประกอบการไทยคือ บจก. ไทยยานยนต์ไฟฟ้า ในการสร้างต้นแบบรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอค เพื่อการผลิตในประเทศ โดยใช้กระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย...(26 ม.ค. 2561)

กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอครม. ให้พิจารณามาตรการส่งเสริม 2 อุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาและขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Cruve) คือ 1 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ โดยผลักดันโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)...(26 ม.ค. 2561)

กฟผ.จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ม.ค. 2561 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) โดยมุ่งเน้นกระบวนการ...(26 ม.ค. 2561)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ลงนาม "โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา" ร่วมกับกฟผ. ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อยอดจากโครงการห้องเรียนสีเขียว...(25 ม.ค. 2561

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ทาง...(25 ม.ค. 2561)

สนพ. กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับแผนพีดีพีใหม่ของประเทศ ที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการจัดรับฟังความเห็นค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยตั้งสมมุติฐานไว้ 3 ประเด็น ล่าสุดมีปัจจัยนโยบายด้านพลังงานของจีนที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด...(24 ม.ค. 2561)

ส.ป.ก. เปิดเผยว่า ครม. ได้รับทราบผลการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอของกสม.ที่ให้มีการแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 31/2560 โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎกระทรวง และให้ดำเนินการด้านการอนุญาตการใช้พลังงานและ...(23 ม.ค. 2561)

กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมประกาศมาตรฐานน้ำมันยูโร 5 จะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคือ กระทรวงพลังงาน กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน และกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อหารือในรายละเอียดที่ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนด...(22 ม.ค. 2561)

สนพ. เปิดเผยว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างปรับปรุงฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นแผนหลักสำหรับการผลิตไฟฟ้าระยะ 20 ปี จะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการจากนี้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2579 จะรวมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้พลังงานในตลาดโลก...(22 ม.ค. 2561)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ. ยื่นหนังสือถึงนายกฯเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดยเห็นว่ารัฐบาลควรให้กฟผ. ทำหน้าที่ถ่วงดุลกับธุรกิจไฟฟ้าของเอกชนและสั่งการให้แก้ไขในเรื่องสัดส่วนโครงสร้างระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการ...(19 ม.ค. 2561)

รัฐบาลยืนยันไม่มีนโยบายลดบทบาท 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขณะเดียวกันยังย้ำให้ร่วมกันทำหน้าที่รักษาและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญ...(19 ม.ค. 2561)

กฟผ. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ตัดลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลือง (Lean) ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันคิด เพื่อที่จะทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรองรับเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลง...(18 ม.ค. 2561)

หอการค้าจ.สงขลา ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน จ.สงขลา ส่งมอบข้อมูลสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการศึกษาทางด้านวิชาการ หลังจากรับฟังข้อมูลทั้ง 2 ด้าน...(18 ม.ค. 2561)

รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะลดบทบาทของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน คือ ปตท. และกฟผ. ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยไม่มีหน่วยงานใด...(17 ม.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกช ที่จะหมดอายุในปี 2565-66 เบื้องต้นคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมการประมูลในลักษณะของการจับกลุ่มประมาณ 3 ราย...(17 ม.ค. 2561)

พพ. ได้มีการประกาศแจ้งเตือนมีองค์กรหรือบริษัทที่แสดงพฤติกรรมแอบอ้างว่าสามารถสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้...(17 ม.ค. 2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ รองนายกฯ อบจ. ระยอง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารกลุ่มปตท. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง ใช้เทคโนโลยีจากฟินแลนด์ มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า...(16 ม.ค. 2561)

ปตท. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด โดยจะเพิ่มการจัดเก็บสต๊อกไบโอดีเซล (บี100) อีก 3 หมื่นตัน โดยเช่าคลังไว้ที่ภาคใต้ และพิจารณาแนวทางช่วยเพิ่มเติมผสมเป็นบี7...(16 ม.ค. 2561)

คณะทำงานปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้จัดทำแนวทางดำเนินการปฏิรูปด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยเสนอต่อภาครัฐว่า ควรมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างรายได้ให้กับประชาชน พร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย...(15 ม.ค.

ชมรมและช่างผู้ประกอบการแผงโซลาร์เซลล์เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาคาดการณ์มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ทั้งระบบสูงถึง 300 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 40% นำเข้าอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา...(15 ม.ค. 2561)

กฟผ. อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมนำร่องเพื่อนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีรวม 1.5 ล้านตัน/ปี ตามมติกพช. ให้เปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติจากเดิมที่มีเพียงปตท. เพียงรายเดียว ได้ยื่นขอยกเว้นให้การดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่างๆ ไม่ต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ. จัดซื้อ...(15 ม.ค. 2561)

พพ.ได้มีการสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานกำกับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายที่ได้มีการประกาศใช้พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และการดำเนินการจัดการพลังงาน ที่ผ่านมาประสบ...(15 ม.ค. 2561)

บางจากฯตั้งงบลงทุนโรงกลั่นน้ำมันไว้ที่ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังผลิตเป็น 120,000 บาร์เรล/วัน โดยคาดว่า ราคาน้ำมันตลาดโลกจะอยู่ที่ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นผลมาจากปริมาณความต้องการของโลกเพิ่มขึ้นและความไม่สงบในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง...(12 ม.ค. 2561)

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะหรือโรงไฟฟ้าขยะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการจัดการขยะทั้งหมด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำไปฝังกลบ ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของปัญหาการจัดการขยะของท้องถิ่น...(12 ม.ค. 2561)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนโครงการในจ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในศูนย์ป้องกันทางอากาศ โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตถ่านชีวภาพอัดเม็ดค่าความร้อน...(11 ม.ค. 2561)

กฟผ. เปิดเผยถึงกรณีรมว.พลังงานมีนโยบายให้กฟผ. ศึกษาทบทวนการดำเนินงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน 2,000 เมกะวัตต์ พร้อมดำเนินการ โดยยืนยันว่า การลงทุนด้านพลังงานทดแทนของกฟผ. มีต้นทุนถูกกว่าภาคเอกชน...(10 ม.ค. 2561)

สนพ. เปิดเผยว่า กำลังผลิตไฟฟ้าใหม่จากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (IPP) รวม 5,000 เมกะวัตต์ ที่จะเป็นกำลังผลิตใหม่ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับที่ใข้ปัจจุบันนั้น ยังคงดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า...(10 ม.ค. 2561)

สนพ. อยู่ระหว่างการศึกษาเชิงลึกถึงปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ตามแผนพีดีพีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กำหนดปริมาณสำรองไฟฟ้ามีค่ามาตรฐานอยู่ที่ 15% ขณะที่ปริมาณสำรองที่เกิดขึ้นจริงมากกว่า 30%...(10 ม.ค. 2561)

รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารที่แจกในที่ประชุมครม. เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการพลังงานว่า ได้ส่งเอกสารให้กฟผ. และปตท. ศึกษาบทบาท ความคิดเห็น ผลกระทบและแนวทางพิจารณาแล้ว โดยย้ำเป้าหมายการศึกษาที่จะทำให้ราคาพลังงานต่ำลง...(9 ม.ค. 2561)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความคืบหน้าไปมาก ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพและอาหาร โดยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชีวภาพตั้งเป้าเน้นเพิ่มผลผลิตการเกษตร 3 ชนิดคือ อ้อย มันสำปะหลังและปาล์ม และเตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ...(8 ม.ค. 2561)

กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) กำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ วันที่ 28 ม.ค. 61 ที่อบต. คลองขนาน อ.เหนือคลอง ขณะที่...(8 ม.ค. 2561)

คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงานได้จัดทำร่างการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มีทั้งหมด 3 ด้านหลัก 17 ยุทธศาสตร์ที่เสร็จแล้ว เสนอให้ 3 การไฟฟ้า ควรอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน...(5 ม.ค. 2561)

สนพ. ได้ประเมินสถานการณ์การใช้พลังงานของไทยปี 2561 โดยคาดว่า การใช้พลังงานขั้นต้นจะอยู่ที่ 2.81 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.1% โดยการใช้ไฟฟ้าปีนี้จะเพิ่มขึ้น 4.1% น้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2%...(5 ม.ค. 2561)

การลงทุนธุรกิจพลังงานปีนี้จะเห็นภาพโครงการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่ที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมกันมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต...(4 ม.ค. 2561)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่เน้นสนับสนุนรถยนต์ไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากพบว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำทางภาษีระหว่างรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์อีโคคาร์...(4 ม.ค. 2561)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่เน้นสนับสนุนรถยนต์ไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากพบว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำทางภาษีระหว่างรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์อีโคคาร์...(4 ม.ค. 2561)

กกพ. เตรียมออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากขนาดต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงนทดแทนไฮบริด แบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียรชั่วคราว(เซมิ-เฟิร์ม) จำนวน 269 เมกะวัตต์ ในช่วงต้นปีนี้ โดยต้องรอพพ. เช็คความพร้อมของสายส่ง...(4 ม.ค. 2561)

กกพ. เปิดเผยทิศทางค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ปี 2561 โดยเฉพาะงวดแรกของปี (ม.ค.-เม.ย.) ที่กกพ. ได้ประกาศตรึงค่าเอฟทีไว้คงเดิม ขณะที่งวดต่อไปหากราคาก๊าซธรรมชาติที่สะท้อนราคาน้ำมันไม่แตกต่างจากงวดแรกมากนัก...(3 ม.ค. 2561)

พพ. จะเร่งดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี โดยมุ่งส่งเสริมทั่วประเทศจำนวน 500 แห่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้ สามารถลดการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อแห่ง 2 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)...(3 ม.ค. 2561)

ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนภาคเอกชนส่วนใหญ่ต้องการให้กระทรวงพลังงานสรุปความชัดเจนของนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนในปี 2561 ให้ได้ภายในไตรมาสแรก เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโรงไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าเข้าระบบ...(29 ธ.ค. 2560)

แนวโน้มค่าไฟฟ้าในปี 2561 คาดว่าจะทรงตัวจากปี 2560 หลังจาก กกพ. ได้ประกาศตรึงค่าไฟไว้คงเดิมในปี 2561 งวดแรก (มกราคม-เมษายน 2561) ทำให้เอฟทีมีอัตราติดลบ 15.90 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บรวมค่าไฟฐานอยู่ที่ 3.5966 บาท/หน่วย...(28 ธ.ค. 2560)

รมว.พลังงานได้สั่งการให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเร่งสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งสัมปทานบนบกในแต่ละแห่ง เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเพิ่มได้ เพราะติดปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ...(27 ธ.ค. 2560)

ในปี 2561 โรงงานผลิตไบโอดีเซลมีแนวโน้มจะแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีโรงงานใหม่เกิดขึ้นคาดว่าจะมีกำลังผลิตรวม 8-8.5 ล้านลิตร/วัน ขณะที่ความต้องการใช้ของผู้ค้าน้ำมันมีเพียง 3-3.5 ล้านลิตร/วันเท่านั้น...(27 ธ.ค. 2560)

กกพ. เตรียมออกประกาศเชิญชวนภายในต้นปี 2561 รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ VSPP Semi Firm รวม 269 เมกะวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT เน้นรับซื้อจากเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลและก๊าซชีวภาพ...(27 ธ.ค. 2560)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)