GIZ เผยแพร่รายงานผลการดำเนินโครงการSolar Rooftopของประเทศไทย

ผลการศึกษาของ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH พบว่าโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในโครงการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนที่มีการดำเนินการรวดเร็วที่สุดในโลก

“ชุมชนมีส่วนร่วม” KEY SUCCESS การพัฒนาพลังงานทาง (ต้อง) เลือก

ทุกวันนี้ เราจะเห็นกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลายเป็นเส้นขนานกับวิถีชีวิตและการยอมรับจากชุมชนมากขึ้นทุกที มองในแง่ดี นี่ถือเป็นความเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รู้จักปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตนเอง แต่ในหลายๆ กรณีความเจริญเติบโตของประชาธิปไตยมักจะทำให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดอาการชะงักงันเช่นกัน

สร้างเชื้อเพลิงเหลวด้วยความช่วยเหลือของพลังงานจากภูเขาไฟ

พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Power) นั้นได้ถูกนำมาใช้นานมากแล้วในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่อดีตนับพันปี ความร้อนจากบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนต่างๆ ถูกนำมาใช้บ่อสปาร์เพื่อสุขภาพของมนุษย์ตั้งแต่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมามีการพัฒนานำความร้อนใต้พิภพมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ที่เราเรียกว่า Geothermal Power Plant หรือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

กระทรวงพลังงานตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี

พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนา มีความต้องการ
พลังงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากทรัพยากรพลังงานภายในประเทศมีค่อนข้างจำกัด จึงต้อง
พึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการและสัดส่วนการพึ่งพามีแนวโน้ม
สูงขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานในอนาคต

พพ. ร่วมถอนพิษวิกฤตราคาก๊าซหุงต้ม เดินหน้าโครงการรับมอบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนจากประเทศจีน

พพ. ร่วมถอนพิษวิกฤตราคาก๊าซหุงต้ม เดินหน้าโครงการรับมอบระบบผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือนจากประเทศยันติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 300 ระบบช่วยเกษตรกร 300 ครัวเรือน ในจังหวัดนครราชสีมาได้ใช้ผลิตพลังงานจากของเสีย มูลสัตว์ทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มได้สูงถึง 52,560 กิโลกรัมต่อปี ประหยัดเงินได้สูงถึง1.05 ล้านบาทต่อปี และลดการตัดไม้ได้ปีละ 157,600 กิโลกรัม

Pages

ข่าวพลังงานประจำวัน

โรงงานงานปาล์มน้ำมันของบริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จ.นครศรีธรรมราช พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการของเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์ม ผลิตไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของกฟภ. ผลิตแก๊ส CBG ที่มีปริมาณเพียงพอตั้งสถานีจำหน่ายเชิงพาณิชย์รายแรก...(22 มิ.ย. 2561)

ที่ประชุมคณะกรรมการปตท. เห็นชอบให้ปตท. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนตามมติกบง. โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายอาหารหาบเร่ แผงลอย โดยขยายอายุโครงการถึง...(22 มิ.ย. 2561)

แผนลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ของกฟผ. ที่มีศักยภาพพื้นที่ติดตั้งใน 11 เขื่อนทั่วประเทศ ได้เสนอกบง. รับทราบ พบว่า มีเพียง 5 เขื่อน กำลังผลิตรวม 435 เมกะวัตต์ ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดปัญหา...(22 มิ.ย. 2561)

กฟภ.เตรียมหารือร่วมกับกฟผ.ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ถึงแนวทางและความชัดเจนขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท RPS (Regional Power System) เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตไฟฟ้า...(21 มิ.ย. 2561)

ครม.อนุมัติให้กฟภ. ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยการดำเนินงาน 12 โครงการ 2 แผนงาน และให้กฟภ.รับความเห็นหลายหน่วยงานไปดำเนินการ โดยเฉพาะของกระทรวงการคลัง สศช. สำนักงบประมาณ...(21 มิ.ย. 2561)

ครม. มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำมันดีเซล บี20 อยู่ที่ 5.152 บาท/ลิตร เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมการใช้น้ำมันบี20 เพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีการใช้บี20 ประมาณ 1.5 ล้านลิตร/วัน ทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม...(21 มิ.ย. 2561)

พพ.เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงต่อเนื่อง หลังจากที่ผ่านมา 10 ปีติดฉลากไปแล้วรวมกว่า 30 ล้านใบ สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 739 พันตันน้ำมันดิบ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน ปีนี้ติดฉลากเพิ่มอีก...(20 มิ.ย. 2561)

กระแสอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เห็นได้จากนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมเริ่มหันมาให้ความสำคัญและลงทุนด้านการพัฒนาอาคารเขียวกันมากขึ้น...(19 มิ.ย. 2561)

กลุ่มพนักงานกฟผ. และกฟภ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานให้พิจารณาทบทวนปัญหาที่กระทรวงพลังงานและสนพ. ยินยอมให้ภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยมีเหตุผลเพื่อลดภาระของภาครัฐ...(19 มิ.ย. 2561)

สนพ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดแห่งประเทศไทยให้สอดรับกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องศึกษารูปแบบการลงทุนระบบสมาร์ทกริดที่เหมาะสม ตามแผนแม่บทปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาระบบ...(19 มิ.ย. 2561)

พพ.อยู่ระหว่างการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ ให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศที่มีแนวโน้มจะลดสัดส่วนเป้าหมายการผลิตเชื้อเพลิงภาคขนส่งจากพลังงานทดแทนลง ส่วนแผนอนุรักษ์พลังงานจะมีการลดใช้พลังงานภาคขนส่งทางน้ำ...(18 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำนั้น ยอมรับว่า ยังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน ถึงแม้ภาครัฐจะมุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก...(15 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยจากกรณีที่ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการนำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนตรึงราคาขายปลีก หากไม่เพียงพอจะมีการดึงเงินในส่วนของบัญชีน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือชั่วคราว และเมื่อราคาแอลพีจีลดลง...(15 มิ.ย. 2561)

พพ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่ทำระบบฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน โดยได้เตรียมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง...(15 มิ.ย. 2561)

พพ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เดินหน้าโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ในปี 2561 ได้ติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้า...

ภาคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน 8 ข้อ ด้านสนพ. ชี้แจงว่า ขณะนี้กลไกการค้ามีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเสรี ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันฯไม่ได้มีผลต่อราคา...(14 มิ.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานจะเสนอกพช. ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในปี 2562-2568 โดยกกพ.กำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีตลาดกลาง...(14 มิ.ย. 2561)

สนพ. เปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) อยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดรับกับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนก.ย. นี้ โดยจะแตกต่างไปจากอดีต จะใช้แนวคิดต้นทุนค่าไฟเป็นปัจจัยหลัก...(14 มิ.ย. 2561)

กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในเรื่องมาตรการกำหนดให้ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลไทยในการคำนวณรายได้รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินงาน...(13 มิ.ย. 2561)

ธนาคารทหารไทยได้ออกพันธบัตรสีเขียว (กรีนบอนด์) โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ไทยบรรลุเป้าหมายในการลด...(13 มิ.ย. 2561)

กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของก๊าซแอลพีจีด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. ต่อไป โดยจะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้าอุดหนุนจำนวน 346 ล้านบาท/เดือน...(13 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานลงพื้นที่จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรี...(12 มิ.ย. 2561)

กกพ. ร่วมมือกับ 3 การไฟฟ้าจัดทำโครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response หรือ DR) ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นวิกฤต รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) โดยการลดค่าไฟฟ้าแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้า...(12 มิ.ย. 2561)

วันที่ 5 ก.ค.นี้ กกพ.จะพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ซึ่งจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชน มีโอกาสที่จะตรึงราคา เนื่องจากกกพ.มีเงินสะสมอยู่ในกองทุน แต่ยอมรับว่า ต้นปีหน้า...(12 มิ.ย. 2561)

ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับสูงมากกว่า 30% ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กกพ. กฟผ. ต้องบริหารจัดการด้วยการสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้า...(11 มิ.ย. 2561)

การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ตามการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรายภูมิภาคในระยะยาวใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี 2564 กำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนของกฟผ. จะเริ่มทยอยลดลง เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ยังไม่ได้รับ...(11 มิ.ย. 2561)

ในปี 2561 พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ให้การสนับสนุน 30% ของเงินลงทุนติดตั้งระบบ ภายใต้แผน ADEP2015 เพื่อทดแทนการใช้...(11 มิ.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานไม่กังวลต่อการเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ เพื่อขอให้ทบทวนปรับโครงสร้างราคาพลังงาน หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดจะมอบให้แต่ละหน่วยงานรับไปพิจารณาหรือชี้แจงตาม...(8 มิ.ย. 2561)

พลังงานจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซแอลพีจีและโรงบรรจุก๊าซภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายว่า มีการขึ้นป้ายราคาถูกต้องกับที่ทางกระทรวงพลังงานได้อนุมัติ พร้อมทำการตรวจวัดน้ำหนักและปริมาณก๊าซ...(8 มิ.ย. 2561)

นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า ภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะนี้มีค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่หลายค่าย...(7 มิ.ย. 2561)

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวข้องหลายด้าน โดยจะเสร็จสิ้นปี 2561 ขณะเดียวกันจะเร่งสรุปแผนด้านพลังงานทดแทน โดยจะส่งเสริมพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง...(7 มิ.ย. 2561)

ชาวบ้านต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้ยุติความขัดแย้งกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพืิ้นที่ ซึ่งดำเนินการถูกต้อง แต่มีการปลุกระดมประชาชนจากผู้ที่เสียประโยชน์ขัดขวาง...(6 มิ.ย. 2561)

กฟน. วางแผนลงทุนโครงการใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้เพิ่มจากอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยเตรียมประมูลโครงการขยายสถานีจ่ายไฟย่อย 10 แห่ง เพื่อเพิ่มการจ่ายไฟฟ้ารองรับความต้องการในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการที่เพิ่มสูงขึ้น...(6 มิ.ย. 2561)

ครม.มีมติเห็นชอบให้กฟผ. ดำเนินโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนระยะที่ 3 รองรับความต้องการไฟฟ้าในภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ...(6 มิ.ย. 2561)

บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จก. อยู่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับกฟผ. ในเรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เกิดปัญหาเรื่องการยุบเขตและนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ซึ่งการหารือล่าสุดพื้นที่ภาคกลางยังรับไฟฟ้าได้...(5 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยในงานสัมมนาผู้เข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นเวทีถามตอบเกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและบงกชให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจโดยเฉพาะการกำหนดให้เสนอหน่วยงานรัฐเข้าถือหุ้น...(5 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยถึงกรณีฟ้าผ่าสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจ.น่าน-โรงไฟฟ้าหงสาในลาว จนเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ชี้ให้เห็นว่า การมีสำรองไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคงไฟฟ้าทั้งระบบ ควรจะต้องทบทวนตัวเลขปริมาณสำรองไฟฟ้าเป็นรายภาคซึ่งจะมีความชัดเจน...(5 มิ.ย. 2561)

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ขณะนี้มีบริษัทหลายรายสนใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ กระทรวงพลังงานได้รับมอบหมายให้เตรียมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...(4 มิ.ย. 2561)

กรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน เพื่อขอจัดเก็บภาษีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู) กับน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซิน ดีเซล แอลพีจี เอ็นจีวี และแก๊สโซฮอล์ที่จำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ ต้องชะลอออกไปก่อน...(4 มิ.ย. 2561)

กรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ราคาผลปาล์มน้ำมันเฉลี่ยเดือนม.ค.-พ.ค. พบว่า สูงกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ โดยมีมาตรการการลดต้นทุน ปรับสมดุลปาล์มน้ำมันในประเทศ มาตรการกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน รวมทั้งมีมาตรการการส่งเสริมการใช้บี20...(4 มิ.ย. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานได้หารือร่วมกับกลุ่มรถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการเปิดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ที่จะเร่งเปิดโครงการเพื่อให้มีการจำหน่ายให้กับกลุ่มรถบรรทุกในเดือนก.ค. นี้ โดยระยะแรกมีจะมีกลุ่มรถบรรทุก...(4 มิ.ย. 2561)

บริษัทบ้านปู อินฟิเนอร์จี จก. ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร นำเสนอนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่...(1 มิ.ย. 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยสนพ. ดำเนินโครงการ "การผลิตหลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม"ผลการทดลองในห้องที่มุงหลังคายางพาราสามารถลดอุณหภูมิได้...(1 มิ.ย. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดให้เข้ายื่นเอกสารแสดงความจำนงในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งเอราวัณและบงกช พร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูลและลงนามในสัญญาการรักษาความลับและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ล่าสุดรวมตลอดทั้ง 2 วันมีเอกชนมายื่นแล้ว 5 ราย...(1 มิ.ย. 2561)

รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาที่จะปรับลดปริมาณการสำรองน้ำมันในประเทศจากปัจจุบันที่กำหนดในปริมาณ 6% หรือประมาณ 20 วัน เพื่อลดภาระให้กับผู้ประกอบการและจะส่งให้อัตราราคาขายปลีกน้ำมันถึงผู้บริโภคลดลงด้วย...(1 มิ.ย. 2561)

ชาวบ้านต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว รวมตัวกันกว่า 1,000 คน คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทซุปเปอร์โซล่า เอ็นเนอร์ยี่...(31 พ.ค. 2561)

อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการใช้พลังงานทดแทน ตามโครงการทดลองวิจัยนำน้ำมันยางนามาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันดีเซล ใช้งานสำหรับเครื่องจักรทำการเกษตร...(31 พ.ค. 2561)

รายงานล่าสุดจากลาซาร์ดนำเสนอรายละเอียดของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับที่นำไปใช้ประโยชน์มีราคาร่วงลงอย่างมากถึง 86% ตั้งแต่ปี 2552 โดยต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์...(31 พ.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่เข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ-บงกชให้มายื่นแสดงเอกสารความจำนงการเข้าถึงข้อมูลพร้อมชำระค่าเข้าร่วมประมูล และลงนามสัญญาการรักษาความลับการใช้ประโยชน์ข้อมูล มีผู้ยื่นขอดู...(31 พ.ค. 2561)

เกษตรกรชาวอ.ควนกาหลง จ.สตูล ประดิษฐ์เตาอั้งโล่จากเหล็กกล่อง ใช้เศษไม้ในครัวเรือนเป็นไม้ฟืนหรือเชื้อเพลิงแห้งอื่นๆ เป็นเชื่้อเพลิง ตั้งชื่อว่า เตาจรวด แก้ปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซหุงต้มขึ้นราคา...(30 พ.ค. 2561)

ที่ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทก้าวหน้า เอ็นเนอร์ยี่ จก. เปิดเผยว่า ข้อวิตกกังวัลของชาวบ้านที่คัดค้านอาจเป็นเพราะยังไม่ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเวทีทั้งหมดรวม 6 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อสงสัย...(30 พ.ค. 2561)

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการที่ส่งหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช มีผู้ผ่านคุณสมบัติในแหล่งเอราวัณ 5 ราย แหล่งบงกช 4 ราย ต้องยื่นเอกสารแสดงความจำนงพร้อมชำระ...(30 พ.ค. 2561)

พพ. ได้ประกาศผลชนะเลิศโครงการไทยแลนด์ เอ็นเนอร์ยี่ อวอร์ดปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล 69 รางวัล จากผู้ที่สนใจ 268 รายใน 5 ด้าน ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละด้านจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดในเวที Asean Energy Awards 2018...(30 พ.ค. 2561)

ปตท. จะลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีก 20 สถานีปีนี้ จากปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้ว 21 แห่ง แต่ยังไม่ได้เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ เพราะต้องรอการอนุมัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของกกพ.ประกาศหลักเกณฑ์ค่าบริการเป็นการทั่วไป...(28 พ.ค. 2561)

สนพ. แนะนำวิธีง่ายๆ ประหยัดน้ำมันเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะน้ำมันแพงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันลงได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับแต่งเครื่องยนต์ใดใด เริ่มต้นควรวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง สำรวจการบรรทุกสิ่งของ...(28 พ.ค. 2561)

กบง.เห็นชอบแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่น้ำมันในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยจะลดผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซแอลพีจี นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนให้ลดราคาเหลือ 363 บาท/ถัง...(25 พ.ค. 2561)

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ให้ความรู้กับข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท อ.เมืองนครปฐม รวมกว่า 60 คน โดยเน้นการให้ความรู้ด้านการใช้อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัว หรือรถยนต์ เพื่อการอนุรักษ์...(8 พ.ค. 2561)

พพ. ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุมของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ Smart Boiler และนับเป็นตัวอย่างของการพัฒนา...(8 พ.ค. 2561)

กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกับสศช. เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่เป็น 1 ใน 11 แผน ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและหากไม่สามารถ...(8 พ.ค. 2561)

กกพ. อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หลังพบว่า มีการยื่นจดแจ้งสูงราวเดือนละ 5-10 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการที่ไทยกำลังจะประมูลคลื่น 5G คาดว่าจะส่งผล...(7 พ.ค. 2561)

ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ต้องปั๊มน้ำใช้รดสวนผลไม้ในปริมาณมาก ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง ตัดสินใจเลือกพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับทางเดินต้นแบบขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปร็ดในและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน และผลิตประปา...(3 พ.ค. 2561)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 พพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ "มหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนอีสาน" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึง...(2 พ.ค. 2561)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า เหตุผลหลักของการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนา...(26 มี.ค. 2561)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาเอสอีเอโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้บางส่วน...(23 มี.ค. 2561)

กรมธุรกิจพลังงานได้มีการประชุมกับผู้ค้าน้ำมันในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ ขณะนี้มีสต๊อกบี100 ค่อนข้างเต็ม จึงเป็นเรื่องยากที่จะดูดซับเพิ่มเติมอีก ส่วนการเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจากบี7 เป็นบี10 ต้องรอผลการศึกษาจากพพ. คาดว่าจะประกาศใช้...(23 มี.ค. 2561)

กนป. มีมติรับทราบสถานการณ์การผลิตและตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยในปี 2561 มีผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงต้องผลักดันส่งออกต่อเนื่อง พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกันหารือ...(22 มี.ค. 2561)

สนพ. เปิดเผยว่า การจัดทำร่างแผนพีดีพีฉบับใหม่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกรอบ ซึ่งรมว.พลังงานได้มอบนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว ต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า...(22 มี.ค. 2561)

พพ. ได้ร่วมกับกรอ.เยี่ยมชมโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จก. ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบหม้อไอน้ำที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์...(22 มี.ค. 2561)

อพพ. เปิดเผยความคืบหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เบื้องต้น สถานที่ตั้งที่เหมาะสม และปริมาณเชื้อเพลิง...(20 มี.ค. 2561)

กกพ. เปิดเผยว่า การลงทุนพลังงานทดแทนในปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังต้องรอความชัดเจนในการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่...(19 มี.ค. 2561)

รมว.พลังงานระบุว่า ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัยพลังงานผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะจัดหาพื้นที่ถาวรจัดตั้งตลาดนัดนักวิจัยให้นักวิจัยพบกับกลุ่มผู้ประกอบการทำงานร่วมกัน โดยให้สนพ. และพพ. ศึกษารายละเอียด...(15 มี.ค. 2561)

กรมชลประทานลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนชลประทานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ เขื่อนผาจุก จ.อุตรดิตถ์ กับ กฟผ. นอกจากจะผลิตไฟฟ้าเข้าระบบได้ปีละ 90 ล้านหน่วยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้...(13 มี.ค. 2561)

พพ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. ภาคเอกชน เกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยแบบเสรี ซึ่งกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายให้มีความเสรีมากขึ้น หลังจากนี้จะรวบรวมแนวทางสรุปเพื่อเสนอต่อรมว. พลังงาน...(21 ก.พ. 2561)

กระทรวงพลังงานเตรียมวาระที่จะเสนอให้ครม. พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ 3 แนวทาง โดยเพิ่มจำนวนและขนาดของสายส่งแรงดันสูง พัฒนาระบบสายส่งและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน การใช้มาตรการความร่วมมือลดการใช้...(19 ก.พ. 2561)


องค์ความรู้พลังงานทดแทน

แสงอาทิตย์

ลม

ชีวมวล

ก๊าซชีวภาพ

ขยะ

ไบโอดีเซล

เอทานอล

ความร้อนใต้พิภพ

พลังน้ำ

เชื้อเพลงใหม่ทดแทนดีเซล

คลื่น

องค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงงาน

ในอาคาร

อื่นๆ

กฏหมาย

สถิติข้อมูลพลังงาน

รายงานประจำปี (ผลการดำเนินงาน)