2564

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

เป็นการปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ให้สามารถแสดงผลได้ต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว และพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของ พพ. รวมถึงประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ของประเทศไทยให้มีความหลากหลาย