มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสกัดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ฃองสารสกัดที่ได้ จากสบู่ดำ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงการวิจัยนี้ได้สกัดสารที่มีมูลค่าสูงเพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคพืชได้หลายสายพันธุ์ นาไปสู่การใช้เป็นสารป้องกันศัตรูพืชและสารปราบศัตรูพืชทางธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ โดยศึกษาสมบัติบางประการและหาลักษณะโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดเหล่านั้นด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเป็นการนาสารเคมีที่มีในสบู่ดาไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังเป็นการกาจัดและลดการสะสมสารพิษบางชนิดที่เกิดอันตรายกับคนได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสบู่ดาให้มากขึ้น

การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานนํ้าเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชี

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำชี กำหนดตำแหน่งและจำนวนที่เหมาะสมในการจัดตั้งโครงการไฟฟ้าโดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่และใช้กระบวนการในการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi Criteria Decision) เข้ามาช่วยประกอบการตัดสินใจ

Pages