บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด

การศึกษาและสาธิตการผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนจากขยะชุมชน

รูปแบบของโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

       ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของเมืองและ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประซาซน ในขณะที่หน่วยงานรับผิดชอบในการกำจัดขยะส่วน ใหญ่ยังขาดความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากร และสถานที่ที่ใช้ในการกำจัด ขยะจึงทำให้การกำจัดขยะส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประซาซน

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการคลองแอ๊ะ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ทำการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโดยใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองแอ๊ะ ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอวิภาวดีและอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้คัดเลือกไว้ในแผนหลักดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมที่จะทำการพัฒนาโครงการเป็นลำ