โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

งานออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก บริเวณท้ายเขื่อนและระบบชลประทาน 4 แห่ง

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการคลองแอ๊ะ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ทำการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโดยใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการคลองแอ๊ะ ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ใน 2 อำเภอ คือ อำเภอวิภาวดีและอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้คัดเลือกไว้ในแผนหลักดังกล่าวว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมที่จะทำการพัฒนาโครงการเป็นลำ

ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ออบ

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการแม่น้ำเงา

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโครงการห้วยแดนหมี

เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 

Pages