รายงานฉบับสุดท้าย งานพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนกลุ่มที่มีศักยภาพต่ำโดยใช้เทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำห้องอบแห้งสำหรับพืชผลทางการเกษตร.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/LH_FR.pdf