องค์ความรู้

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 2 นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 4 สิงหาคม 2564

พลังงานหมุนเวียน กับระบบกักเก็บพลังงาน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานได้มีวิวัฒนาการไปมาก ในฉบับนี้ก็จะกล่าวถึงหลากหลายแง่มุมของระบบกักเก็บพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบดั้งเดิม เทคโนโลยีแบตเตอรี่ต่าง ๆ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุการใช้งาน และราคาแบตเตอรี่

จุลสารพลังงานทดแทน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2564

ฉบับนี้กล่าวถึงในส่วนของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจไฮโดรเจน เช่น แอมโมเนีย DACC รถยนต์ Fuel cell และการผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน

ร่างคู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา

คู่มือความรู้การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาในรูปแบบ ฉบับเต็ม ฉบับย่อ และการอธิบายรายละเอียด ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงเทคนิคการปรเมินความคุ้มค่า ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุญาต ที่ง่ายต่อความเข้าใจ

คู่มือการใช้งานโปรแกรม BEC ระบบ Web-based

โปรแกรม BEC Web-based เป็นเครื่องมือคำนวณค่าการอนุรักษ์พลังงานให้ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถป้อนข้อมูล ประเมินผล และจัดเก็บฐานข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้

คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว : กระถินเทพา (ACACIA MANGIUM WILLD)

กระถินเทพา เป็นไม้โตเร็วที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร็วจึงจัดทำคู่มือการปลูกยูคาลิปตัส ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

คู่มือการปลูกไม้โตเร็ว : ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส (EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH)

ยูคาลิปสัส คามาลดูเลนซิส เป็นไม้โตเร็วที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร็วจึงจัดทำคู่มือการปลูกยูคาลิปตัส ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

คู่มือ การออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในประเทศไทย

คู่มือการออกแบบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ในการพัฒนางานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

Pages