เครือข่าย

สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย (สขบท.)

ที่อยู่: 
อาคารสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ชั้น 5 ห้องเลขที่516-517 เลขที่ 14 ถนนไอซีดี แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 063 -212 -7707

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ที่อยู่: 
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ที่อยู่: 
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-7000 โทรสาร 0-2564-7001-5

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่: 
73/1 (อาคารวิจัยโยธี ชั้น3) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-644 6000 โทรสาร : 02-644 8443-4

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ที่อยู่: 
ชั้น ๑๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ๙๗๙/๑๗-๒๑ Address : ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ Phone : ๐ ๒๒๗๘ ๘๒๐๐ Fax : ๐ ๒๒๙๘ ๐๔๗๖

สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (อาศรมพลังงาน)

ที่อยู่: 
อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม เลขที่ 135/4 หมู่ที่ 4 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 044 - 297621, 081 – 6895045, 081 - 6600377 โทรสาร : 044 - 297621

สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน

ที่อยู่: 
591, อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 12 ห้อง 1208, ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110

มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

ที่อยู่: 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน – อาคาร 9 ชั้น 2) เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2621-8530, 0-2621-8531-9 ต่อ 501, 502 โทรสาร: 0-2621-8502-3

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ที่อยู่: 
5/156 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2196-2147-9 เบอร์โทรสาร : 0-2196-2147-9 ต่อ 203

Pages