โครงการต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์

รายละเอียด: 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนใช้งานผลิตไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายกำลัง 1 กิโลวัตต์ การศึกษานี้เริ่มพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงเดี่ยวพื้นที่หน้าตัดกัมมันต์ 150 ตร. ซม. ประกอบเป็นเซลล์แถว โดยเพิ่มจำนวนเซลล์ในแถวจาก 8 เป็น 20 และ 28 เซลล์ เซลล์เชื้อเพลิงแถวนี้ใช้ส่วนประกอบอิเล็กโทรดเมมเบรนที่สร้างขึ้นเอง ปริมาณแพลทินัมเป็น 0.4 มก./ตร.ซม และประกอบเข้ากับชิ้นส่วนประกอบที่สร้างขึ้นภายในประเทศ เซลล์เชื้อเพลิงแถวชนิดนี้มีความคุ้มค่าในการลงทุนก็ต่อเมื่อราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเท่ากับ 20 และ 21 บาท ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 11 ปี 8 เดือนและ 10 ปี 11 เดือนตามลำดับ อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) มีค่าเท่ากับ 9% และ 10% ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนและมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มากกว่าศูนย์ ซึ่งมีความคุ้มค่าในการลงทุนของอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งจะเพิ่มผลตอบแทนได้เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นในอนาคต

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455