รายงานสรุปผู้บริหาร ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

ExecSummaryTH ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/ExecSummaryTH%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%201%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf

ExecSummaryEN ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/ExecSummaryEN%20%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%201%20%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C.pdf