รายงานวิจัย โครงการการเตรียม Bipolar plate จากวัสดุผสมพอลิเมอร์-กราไฟต์เพื่อใช้ ใน PEMFC

ไฟล์/vdo/ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง: 

report FUEL CELL.pdf

https://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/report%20FUEL%20CELL.pdf