โครงการการศึกษาความเป็นไปด้านการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนโดยใช้ พลังงานจากไม้โตเร็ว

รายละเอียด: 

แนวทางในการลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ที่สาคัญแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในการนามาผลิตกระแสไฟฟ้า ชีวมวลจากไม้โตเร็วที่มีการจัดการปลูกเป็นสวนป่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากไม้เชื้อเพลิงที่ได้ปราศจากธาตุหนักที่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปพลังงานเป็นความร้อน นอกจากนี้การปลูกป่าเชื้อเพลิงในลักษณะหมุนเวียนจะช่วยลดปัญหาการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกไปในตัว และสามารถใช้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร อย่างไรก็ตามการใช้พลังงานจากไม้โตเร็วนั้นถึงแม้จะมีข้อมูลพันธุ์ไม้โตเร็ว และข้อมูลระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลปรากฎอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ การศึกษาและประเมินศักยภาพทั้งระบบในการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยไม้โตเร็วเป็นแหล่งพลังงานอย่างจริงจัง ยังไม่ปรากฏชัดเจนนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของระบบที่มีขนาดเหมาะสาหรับชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก ที่ต้องการพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงาน อันเป็นลักษณะของชุมชนที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศ
โครงการวิจัยนี้จึงได้ถูกดาเนินการขึ้น เพื่อมุ่งประเมินความเป็นไปได้ของในการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชน โดยพิจารณาความเป็นได้ขององค์ประกอบหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ การจัดการการปลูก การเก็บเกี่ยว การเตรียม การอบไม้โตเร็วจากป่า รวมไปจนถึงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเน้นเทคโนโลยีต้นกาลังไอน้าที่อาศัยกังหันไอน้าเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้า โดยจะได้นาเสนอ ชนิดของไม้โตเร็วที่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเพื่อเป็นแหล่งพลังงาน รูปแบบการปลูก รวมถึงการศึกษาถึงรูปแบบและขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าชุมชนที่มีขนาดไม่เกิน 50 kWe จากไม้โตเร็ว ตลอดจนผลกระทบที่พึงมี เปรียบเทียบกับระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่อาศัยเทคโนโลยีแกสซิฟิเคชั่น(Gasification) ที่ได้ข้อมูลมาจากการค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ โดยคณะผู้วิจัยจะได้รายงานต้นทุนการผลิตต่อหน่วยไฟฟ้าการผลิตและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากระบบต้นกาลังไอน้าเป็นหลัก โดยคลอบคลุมตัวแปรหลักคือขนาดกาลังผลิต ลักษณะการปลูกและตัดป่า และลักษณะการนาไอน้าที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ (Combined Heat and Power: CHP)

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455