โครงการการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าซีวมวลขนาดเล็ก สำหรับชุมชน

รายละเอียด: 

ในการศึกษา “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสำหรับชุมชน” นี้จะเป็นการศึกษาต่อยอดในส่วนของ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
สำหรับชุมชน ซึ่งรวมถึง ต้นทุนเชิงธุรกิจ (Financial Costs) และ ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและสังคม(Environmental Costs) หรือที่เรียกว่าผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (Externality) เพื่อนำ มาใช้เปรียบเทียบกับ ข้อมูลต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โดยทำการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีขอบเขตในการศึกษาต้นทุนของโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 1.2 MW โดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน ในลำดับต่อมาจะทำการศึกษาวัฏจักรคาร์บอนที่เกิดจากการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตเป็นพลังงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลไกที่สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ในปจั จุบันยังไม่มีการนับรวมถึงการปลูกไม้โตเร็วเข้าไปในการพัฒนากลไกที่สะอาดดังกล่าว อย่างไรก็ดีในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (จากเชื้อเพลิงชีวมวล) ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ให้สามารถดำเนินโครงการ CDM ได้ซึ่งทางโครงการฯ จะทำการศึกษาขัน้ ตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ CDM และการขาย Carbon Credit พร้อมทั้ง
ศึกษาวัฏจักรคาร์บอนในพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อเสนอแนะแนวทางสนับสนุนด้านการเงิน และ/หรือ ภาษี หรือมาตรการอื่นๆที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นลำดับต่อไป

ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 2445 โทรสาร 0 2940 5744 , 0 2579 0455