โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศ

รายละเอียด: 

     ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy) ชนิดหนึ่งที่สามารถดำเนินการผลิตและใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ( น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) หรือจัดเป็นพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้มีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างหลากหลาย เช่นของเสียหรือน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ภาคปศุสัตว์ ภาคชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ หรือแม้แต่ของเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือจากพืชพลังงานต่างๆ

     ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ติดตั้งระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเป็นจำนวนมาก กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น พ.พ. จึงได้จัดทำฐานข้อมูลแสดงสถานที่ติดตั้งและใช้งานระบบก๊าซชีวภาพทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการผลิตก๊าซชีวภาพในสถานประกอบการที่มีการติดตั้งระบบแล้วทุกแห่งซึ่งจะทำให้ทราบสถานภาพการผลิต และทราบศักยภาพการผลิตจากแหล่งวัตถุดิบทุกชนิดที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอของประเทศ

รูปแบบของโครงการ: 
ปีดำเนินโครงการ: 
หน่วยงานที่ดำเนินโครงการ: 
เครือข่าย/หน่ายงานรับผิดชอบโครงการ: